Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών

Ισχύει από Ιανουάριο 2022

Καλώς ήρθατε στo Shopflix.

Αυτή η Πολιτική περιγράφει και εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και εγγεγραμμένων χρηστών της διαδικτυακής μας πλατφόρμας «Shopflix» (εφεξής «Πλατφόρμα» ή «Shopflix»). Σας ενημερώνουμε ότι η Πολιτική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της Πλατφόρμας μας (εφεξής «Όροι Χρήσης») και ισχύει για όλους τους χρήστες αυτής, είτε είναι απλοί επισκέπτες είτε εγγεγραμμένοι χρήστες (στο εξής «Χρήστης», «Χρήστες», «εσείς» ή «εσάς»).

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική μας για να κατανοήσετε με σαφήνεια το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή επεξεργαζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω της Πλατφόρμας μας ή άλλων μέσων που συνδέονται με αυτήν (για παράδειγμα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω τηλεφώνου).

Ποιοι είμαστε - Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Πλατφόρμα ανήκει και τη διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - WELLCOMM SINGLE MEMBER S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, με ΑΦΜ 801526697 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ 158526807000 και αριθμός μητρώου 5662 (εφεξής «WELLCOMM» ή «εμείς», «μας» ή «εμάς»).

Η WELLCOMM έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή πλατφόρμα Shopflix, μέσω της οποίας γίνεται προβολή και πώληση των προϊόντων των Συνεργατών μας σε πιθανούς αγοραστές Χρήστες της Πλατφόρμας. Οι Χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην Πλατφόρμα μας και να προβούν σε παραγγελίες προϊόντων των Συνεργατών μας. Τα είδη των προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας μας και οι σχετικοί περιορισμοί καθορίζονται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας μας. Η WELLCOMM απλώς διευκολύνει και διαμεσολαβεί για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Συνεργατών και αγοραστών Χρηστών της Πλατφόρμας, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δε διενεργεί κανέναν έλεγχο ούτε παρεμβαίνει στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι επιμέρους όροι κάθε συναλλαγής που αφορούν κάθε προσφερόμενο προϊόν καθορίζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτού, σας ενημερώνουμε ότι η WELLCOMM αποτελεί πάροχο επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών (ενν. οι Συνεργάτες μας) και καταναλωτών (οι Χρήστες της Πλατφόρμας μας), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η WELLCOMM είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας και τις προσφερόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την εκάστοτε διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, οι Συνεργάτες μας θα είναι είτε από κοινού με την WELLCOMM είτε ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας ως Χρηστών. Οι Συνεργάτες μας είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας με τη WELLCOMM αποκλειστικά για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, η WELLCOMM είναι αρμόδια για την επικοινωνία και ενημέρωσή σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η WELLCOMM ενημερώνει τον Χρήστη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση των κατωτέρω:

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ο Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»).

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Χρήστης»: απλός επισκέπτης της Πλατφόρμας μας ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως Υποκείμενο των δεδομένων του.

«Συνεργάτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα ή κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συμβληθεί με την WELLCOMM, ώστε να προβάλλει και να διαθέτει τα προϊόντα του στην Πλατφόρμα μας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

 • Απευθείας από εσάς
  Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εσάς, όταν:
  • επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας και περιηγείστε σ’ αυτήν.
  • εγγράφεστε/δημιουργείτε λογαριασμό στην Πλατφόρμα μας και εισάγετε δεδομένα σας σε αυτήν, όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.
  • προβαίνετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται στην Πλατφόρμα μας είτε ως επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες.
  • διαχειρίζεστε την παραγγελία σας στην Πλατφόρμα μας, μετά την καταχώριση αυτής.
  • προβαίνετε σε υπαναχώρηση, ακύρωση παραγγελίας, αίτημα επιστροφής προϊόντος μέσω της Πλατφόρμας και εισάγετε σχετικά στοιχεία.
  • αποθηκεύετε ένα προϊόν που βρίσκεται στο καλάθι σας, για να το αγοράσετε κάποια άλλη στιγμή, ή επισημαίνετε προϊόντα ως «αγαπημένα» σας.
  • αξιολογείτε, μετά την παραγγελία σας, την αγοραστική σας εμπειρία στην Πλατφόρμα μας, τους Συνεργάτες μας, τα προϊόντα τους καθώς και τις υπηρεσίες παράδοσης παραγγελίας, και υποβάλλετε τυχόν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την αξιολόγησή σας.
  • εισάγετε επιπλέον στοιχεία στον λογαριασμό σας για να λαμβάνετε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Πλατφόρμα μας, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
  • επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα της Πλατφόρμας μας, με την αποστολή email προς τη WELLCOMM, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας καταχώρισης περιστατικού που αφορά την παραγγελία σας.
  • επικοινωνείτε με τους Συνεργάτες μας μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της WELLCOMM, η οποία σας επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με  τον Συνεργάτη που επιθυμείτε, αφού καταχωρήσετε παραγγελία προϊόντος του.
  • εγγράφεστε στη φόρμα αποστολής ενημερωτικού υλικού, προσφορών κ.λπ. (newsletter) της Πλατφόρμας μας.
 • Με αυτοματοποιημένα μέσα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας μας

Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις/συναλλαγές σας με την Πλατφόρμα, τα δεδομένα καταγραφής και τις πληροφορίες συσκευής, τη διεύθυνση IP, τις ημερομηνίες και τις ώρες πρόσβασης, πληροφορίες υλικού και λογισμικού, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, δεδομένα cookie και τα δεδομένα από παρόμοιες τεχνολογίες καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσης αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.

 • Από τρίτα μέρη

Αν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να εισέλθετε στον λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα μας μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους (Facebook ή Google), τότε αυτή η υπηρεσία  μπορεί να μας διαβιβάσει δεδομένα, όπως πληροφορίες εγγραφής και το προφίλ σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες ποικίλλουν και ορίζονται από την εν λόγω υπηρεσία τρίτου μέρους (μέσο κοινωνικής δικτύωσης), αλλά μπορείτε να τις προσαρμόσετε μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας στην εν λόγω υπηρεσία.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση της Πλατφόρμας μας (επισκέπτης ή εγγεγραμμένος Χρήστης) και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Για τους εγγεγραμμένους Χρήστες
  • υποχρεωτικά στοιχεία ταυτοποίησης για τη δημιουργία λογαριασμού: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ο κωδικός που θα επιλέξετε για την είσοδο στον λογαριασμό σας.
  • προαιρετικά στοιχεία ταυτοποίησης: ημερομηνία γέννησης, φύλο, τα ενδιαφέροντά σας, κατηγορίες προϊόντων προτίμησης.
 • Για τους Χρήστες που προβαίνουν σε ολοκλήρωση παραγγελίας (εγγεγραμμένοι Χρήστες ή απλοί επισκέπτες)
  • τα δεδομένα που είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής (αν επιθυμείτε η παραγγελία σας να αποσταλεί σε διαφορετική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, και, κατά περίπτωση, στοιχεία τιμολόγησης όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.λπ. (εφόσον επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου τα στοιχεία μπορεί να αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης), στοιχεία για απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39Α ν.2859/2000 (π.χ. στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία πληροφόρησης taxisnet κλπ.)‧ σημειώνεται ότι ορισμένα στοιχεία σας είναι προσυμπληρωμένα κατά την καταχώρηση παραγγελίας εγγεγραμμένου χρήστη, αφού τα έχετε προηγουμένως εισάγει για τη δημιουργία λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα ή για προηγούμενες παραγγελίες σας ως εγγεγραμμένος χρήστης.
  • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιλαμβάνονται σε σχόλια που έχετε προσθέσει στην παραγγελία σας.
  • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στις επικοινωνίες σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Πλατφόρμας μας, μέσω της φόρμας καταχώρησης περιστατικού σχετικού με την παραγγελία, μέσω της φόρμας υπαναχώρησης/επιστροφής προϊόντος (π.χ. φωτογραφία), τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων.
  • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται στις επικοινωνίες σας με τον Συνεργάτη, μετά την καταχώρηση παραγγελίας προϊόντος του, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πλατφόρμας
  • φωτοτυπία παραστατικού αγοράς ή/και email παραγγελίας, όταν ζητείται ταυτοποίηση του συντάκτη αξιολόγησης ή απόδειξη ότι αυτός πράγματι αγόρασε ένα προϊόν κ.λπ.
  • οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται ή προκύπτουν από την αξιολόγηση από εσάς, μετά την παραγγελία σας, της αγοραστικής σας εμπειρίας στην Πλατφόρμα μας, των Συνεργατών μας, των προϊόντων τους καθώς και των υπηρεσιών παράδοσης της παραγγελίας σας‧
  • δεδομένα προηγούμενων παραγγελιών σας, αν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης στην Πλατφόρμα μας, όπως λ.χ. προϊόντα που έχετε παραγγείλει στο παρελθόν, διευθύνσεις που έχετε δηλώσει, αλλά και προϊόντα που έχετε επισημάνει ως «αγαπημένα».

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (λ.χ. δεδομένα υγείας) για τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας μας. Σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, εντοπίσουμε ή μας επισημάνετε την ύπαρξη τέτοιων δεδομένων στην Πλατφόρμα μας ή στις επικοινωνίες μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε άμεση διαγραφή τους εκτός αν πρέπει να τα διατηρήσουμε για την υποστήριξη των δικαιωμάτων μας.

Αξιολογήσεις

Μπορείτε να αξιολογήσετε κατόπιν πραγματοποίησης παραγγελίας προϊόντος: α) την Πλατφόρμα μας ανάλογα με την αγοραστική σας εμπειρία, β) τον Συνεργάτη το προϊόν του οποίου παραγγείλατε, γ) το προϊόν που αγοράσατε, και δ) τις υπηρεσίες παράδοσης της παραγγελίας σας, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (checkout), θα μπορείτε να αξιολογήσετε την Πλατφόρμα μας, ενώ όσον αφορά τις αξιολογήσεις για τους Συνεργάτες και για τις υπηρεσίες παράδοσης παραγγελίας, θα σας σταλεί σχετική επικοινωνία αφότου λάβετε το προϊόν της παραγγελίας σας.

Οι Χρήστες που επιθυμούν να υποβάλλουν αξιολόγηση ειδικά για οιονδήποτε Συνεργάτη μας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αξιολόγηση τους πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας και διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να σας ζητήσουμε περαιτέρω (αλλά τα ελάχιστα απαραίτητα) στοιχεία πριν την δημοσίευση, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται σύμφωνα με το κείμενο της αξιολόγησης (όπως, για παράδειγμα, αντίγραφο φορολογικού παραστατικού, φωτογραφίες του παραληφθέντος προϊόντος σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωμάτων), ενώ δεν αποκλείεται σχετική επικοινωνία του Συνεργάτη μας μαζί σας, πριν από τη δημοσίευση της αξιολόγησης ή/και αίτημα υποβολής περαιτέρω σχετικών στοιχείων για να διαπιστωθεί ότι πράγματι λάβατε το προϊόν ή την υπηρεσία από τον συγκεκριμένο Συνεργάτη. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε, κατά την κρίση μας, σε μη δημοσίευση της αξιολόγησης σας ή και σε διαγραφή της ήδη δημοσιευμένης αξιολόγησης σας, εφόσον διαπιστώσουμε ή ενημερωθούμε ότι παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (λ.χ. αποκάλυψη δεδομένων τρίτου προσώπου). Σας επισημαίνουμε ότι η εν λόγω δυνατότητα υποβολής συνοδευτικού κειμένου αξιολόγησης ενδέχεται να μην είναι ακόμη τεχνικά διαθέσιμη για τους χρήστες της Πλατφόρμας μας.

Όσον αφορά την υπηρεσία αξιολόγησης ειδικά προϊόντων, αυτή πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα συλλογής αξιολογήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, με τον οποίο η WELLCOMM συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό. Μετά την αγορά, θα λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη συνεργαζόμενη εταιρεία διαχείρισης αξιολογήσεων αυτοματοποιημένο μήνυμα με υπερσύνδεσμο (link), το οποίο αν το ακολουθήσετε, θα σας οδηγήσει στην εταιρεία αυτή, προκειμένου να αξιολογήσετε το προϊόν που αγοράσατε και να μοιραστείτε τη γνώμη σας με άλλους υποψήφιους αγοραστές. Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε στην υποβολή αξιολόγησης μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας, σας γνωρίζουμε ότι η ενέργειά σας αυτή προϋποθέτει την αποδοχή και των όρων χρήσης της και των σχετικών πολιτικών της.

Επιστροφές προϊόντων/υπαναχώρηση

Σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτα πρόσωπα στα σχόλια και στις φωτογραφίες προϊόντων που τυχόν υποβάλλετε στη φόρμα υπαναχώρησης/επιστροφής προϊόντος. Σε περίπτωση που εντοπίσουμε τέτοια δεδομένα, θα προβούμε σε διαγραφή τους, ενημερώνοντάς σας σχετικά.

Δεδομένα διεύθυνσης τρίτου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σας σε διεύθυνση τρίτου, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως ενημερώσει τον τρίτο για την παρούσα Πολιτική και να έχετε λάβει τη συγκατάθεση του για την χρήση των δεδομένων του. 

Στοιχεία τραπεζικής κάρτας

Η WELLCOMM δεν αποθηκεύει τέτοια δεδομένα. Όταν προχωρείτε σε παραγγελία και επιθυμείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «VIVA PAYMENTS») που παρέχει στην WELLCOMM υπηρεσίες πληρωμών και η οποία αποτελεί ανεξάρτητο υπεύθυνο επεξεργασίας για τα σχετικά δεδομένα σας που της κοινοποιείτε στο πλαίσιο της συναλλαγής σας με αυτήν. Η WELLCOMM δύναται, ωστόσο, να αποθηκεύει σε ασφαλές περιβάλλον της Πλατφόρμας, αποκλειστικά προς διευκόλυνση μελλοντικών συναλλαγών του Χρήστη και κατόπιν σχετικής επιλογής του, ειδικά κρυπτογραφημένη μορφή της κάρτας (token) μη ταυτοποιήσιμη από τη WELLCOMM, ώστε σε επόμενη παραγγελία του ίδιου Χρήστη μέσω της Πλατφόρμας να δύναται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, χωρίς να καταχωρήσει εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας του (αριθμό, ημερομηνία λήξης, CVV κ.λπ).

Πώς και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν περιηγείστε στην Πλατφόρμα μας ή δημιουργείτε λογαριασμό κ.λπ. (βλ. παραπάνω) τα χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την Πλατφόρμα μας, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα αξιόπιστο και ασφαλέστερο περιβάλλον και να είμαστε σε συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:

 • Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγείσθε στην Πλατφόρμα μας.
 • Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της Πλατφόρμας μας και να δοθεί η δυνατότητα σε εσάς, τους Χρήστες, να αγοράζετε προϊόντα των Συνεργατών μας μέσω της Πλατφόρμας είτε ως απλοί επισκέπτες είτε, κατόπιν δημιουργίας λογαριασμού, ως εγγεγραμμένοι χρήστες.
 • Για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες της Πλατφόρμας μας μόνο για εγγεγραμμένους Χρήστες, όπως προβολή ιστορικού παραγγελιών, επισήμανση προϊόντων ως «αγαπημένων» κ.α.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποθήκευση ενός προϊόντος που βρίσκεται στο Καλάθι σας, εάν επιθυμείτε να το αγοράσετε κάποια άλλη στιγμή.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποστολή των παραγγελιών σας στις διευθύνσεις που επιλέγετε.
 • Για να μπορέσετε, εναλλακτικά, να παραλάβετε τις παραγγελίες σας από συνεργαζόμενα με την WELLCOMM pick-up points.
 • Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία σας, ανά πάσα στιγμή.
 • Για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Πλατφόρμας μας, μέσω email, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά.
 • Για να καταστεί δυνατή η καταχώρηση περιστατικού σχετικού με την παραγγελία σας με υποβολή μηνύματος/incident στη σχετική φόρμα της Πλατφόρμας.
 • Για να μπορούμε εμείς να απαντάμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης Χρηστών.
 • Για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της WELLCOMM με τον Συνεργάτη που επιθυμείτε, αφού καταχωρήσετε παραγγελία προϊόντος του.
 • Για να καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήματος υπαναχώρησης ή η ακύρωση της παραγγελίας σας, και να μπορέσουν να γίνουν επιστροφές προϊόντων και ποσών.
 • Για να καταστεί δυνατή η αποτύπωση της αγοραστικής σας εμπειρίας μέσω υποβολής αξιολογήσεων για τη χρήση της Πλατφόρμας μας, για τους Συνεργάτες μας, τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες παράδοσης της παραγγελίας σας, και στα πλαίσια αυτού να σας ταυτοποιήσουμε ή/και να σας ζητήσουμε τυχόν περαιτέρω σχετικά στοιχεία.
 • Για να στείλουμε αποδείξεις, τιμολόγια και να εισπράξουμε πληρωμές από εσάς.
 • Για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
 • Για να λαμβάνετε, αν το επιθυμείτε, προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Πλατφόρμας μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, ως εγγεγραμμένος Χρήστης.
 • Για να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, marketing, διαφήμιση και άλλες πληροφορίες για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας είτε στην Πλατφόρμα είτε σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βάση τις προτιμήσεις σας.
 • Για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και άλλες πολιτικές.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, ανεπιθύμητων μηνυμάτων, κατάχρησης, συμβάντων ασφαλείας και άλλων επιβλαβών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή ερευνών ασφαλείας και εκτιμήσεων κινδύνου.
 • Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως Χρήστη, για σκοπούς δοκιμών, αντιμετώπισης προβλημάτων και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, και γενικά για τη βελτιστοποίηση και προσαρμογή της Πλατφόρμας μας στις ανάγκες σας, καθιστώντας τη χρήση της ευκολότερη.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Καμία άλλη χρήση των δεδομένων σας δε θα γίνεται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν θεωρήσουμε εύλογα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλο σκοπό, θα είναι ένας σκοπός συναφής και συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα. Επιπλέον, πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για εναλλακτικό σκοπό, θα λάβουμε επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και των σκοπών της επιδιωκόμενης  περαιτέρω επεξεργασίας, το πλαίσιο στο οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, τη φύση των δεδομένων, τις πιθανές συνέπειες της προβλεπόμενης περαιτέρω επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων και την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων.

Σε ποιες νομικές βάσεις βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Η WELLCOMM βασίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και τη WELLCOMM, ειδικά για τη δημιουργία του λογαριασμού σας και την παροχή των αιτουμένων υπηρεσιών, αλλά και για να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η WELLCOMM ή τρίτος‧ πιο συγκεκριμένα, για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την αξιολόγηση από εσάς της Πλατφόρμας και των συνεργαζόμενων εταιρειών, τη συμμετοχή σας σε online παρουσιάσεις προϊόντων στην Πλατφόρμα μας, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας για ένα ερώτημά σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας πριν την πώληση ή τη λήψη μίας υπηρεσίας, χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα σας για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε, διότι είναι στο έννομο συμφέρον μας να διευκολύνουμε τους καταναλωτές στις αγορές τους και στην απόλαυση μίας εξαιρετικής αγοραστικής εμπειρίας από την Πλατφόρμα μας. Επίσης, για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή/και του εγγεγραμμένου Χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης (άρθρο 11§ 3 του ν.3471/2006)  και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τις υπηρεσίες, την επικοινωνία για τη διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες καθώς, ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για τη διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους Χρήστες, καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειές της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Τέλος, θεωρούμε ότι στα έννομα συμφέροντα μας περιλαμβάνεται η εμφάνιση και προώθηση της Πλατφόρμας μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (social media) και τις λοιπές υπηρεσίες ΚτΠ δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους λοιπούς χρήστες αυτών των δικτύων να μετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και να δηλώνουν ότι τους αρέσει (“like”) η σελίδα μας και να αναρτούν σχόλια για τα προϊόντα μας.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η WELLCOMM (όπως η φορολογική νομοθεσία, ή τα νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου)‧
 • η επεξεργασία γίνεται κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστούμε την ρητή και ελεύθερη συναίνεση σας α) προκειμένου να λαμβάνετε το newsletter μας με προωθητικό υλικό από εμάς, σε περίπτωση που είστε απλός επισκέπτης της Πλατφόρμας μας και δεν υφίσταται προηγούμενη συναλλακτική σχέση μεταξύ μας, και β) προκειμένου να λαμβάνετε, ως εγγεγραμμένος χρήστης, προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα προϊόντα της Πλατφόρμας που βασίζεται στα δημογραφικά σας δεδομένα (ηλικία, φύλο, διεύθυνση) και τις ειδικές προτιμήσεις που μας έχετε δηλώσει. Για τον σκοπό της λήψης τέτοιας προσωποποιημένης πληροφόρησης, θα πρέπει να συμπληρώσετε στον λογαριασμό σας επιπλέον δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τα ενδιαφέροντά σας, οι κατηγορίες προϊόντων που προτιμάτε κλπ. Σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας για μία συγκεκριμένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτή η ανάκληση να επηρεάζει την επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τότε.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σας οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τα στελέχη της WELLCOMM καθώς και τυχόν αντιπρόσωποι, προμηθευτές ή υπεργολάβοι μας, όπως είναι εύλογα απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε Συνεργάτη μας θα διαβιβάζονται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα στο πλαίσιο των σχετικών υπηρεσιών μας (δηλαδή να παραγγείλετε κάποιο προϊόν του), ή όταν επικοινωνείτε μαζί του μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της WELLCOMM. Επίσης, σε περίπτωση αξιολόγησης από εσάς Συνεργάτη στην Πλατφόρμα μας, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, τα στοιχεία σας (όπως τα έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή στον λογαριασμό σας ή κατά την υποβολή παραγγελίας στην Πλατφόρμα μας) καθώς και τα προϊόντα που αγοράσατε από τον συγκεκριμένο Συνεργάτη μας θα είναι ορατά στους Συνεργάτες αλλά και σε όλους τους Χρήστες της Πλατφόρμας μας, είτε είναι απλοί επισκέπτες είτε εγγεγραμμένοι χρήστες. Ειδικά στην περίπτωση αξιολόγησης από εσάς προϊόντος, οι  σχετικές με την αξιολόγηση πληροφορίες θα είναι δημόσια προσβάσιμες σε όσους ενδιαφέρονται για το ίδιο προϊόν, σύμφωνα με τους όρους χρήσης της συνεργαζόμενης εταιρείας διαχείρισης αξιολογήσεων. Τέλος, οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών παράδοσης δε δημοσιεύονται, λαμβάνονται μόνο προς γνώση της Εταιρείας και για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

 • για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για εξυπηρέτηση πελατών, την επίλυση τυχόν ζητημάτων με τους Συνεργάτες μας και τις διευκρινίσεις για μία αξιολόγηση ή μία επιστροφή προϊόντος‧
 • στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από τον νόμο‧
 • σε σχέση με τυχόν εν εξελίξει ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες‧
 • προκειμένου η WELLCOMM να καθιερώσει, να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της WELLCOMM και των Χρηστών της Πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επιβολής των Όρων Χρήσης μας)‧
 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, όπως:
  • υποστήριξη πελατών·
  • έρευνα αγοράς και διαχείριση αξιολογήσεων
  • υπηρεσίες λογιστηρίου ή/και εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ελέγχου κατά της απάτης
  • υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχων αποθήκευσης στο cloud και παρόχων ηλεκτρονικού εμπορίου, τεχνικής υποστήριξης
  • υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων, ταχυμεταφοράς (courier) για την αποστολή παραγγελιών 
  • υπηρεσίες παραλαβής ή /και επιστροφής παραγγελιών από pick-up points ( όπως τα σημεία Clever Point ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό η WELLCOMM) ‧
  • υπηρεσίες εμπορικής προώθησης (marketing). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις και τις επιλογές σας, διαβάστε επίσης την Πολιτική μας για τα Cookies
  • υπηρεσίες πληρωμών από τo ίδρυμα πληρωμών VIVA PAYMENTS, για την πραγματοποίηση, διαχείριση και εκκαθάριση των πληρωμών των αγορών και για την ολοκλήρωση τυχόν αιτημάτων επιστροφής ποσού σε περίπτωση υπαναχώρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας. Είναι υποχρέωσή μας να διατηρούμε αρχείο με τα αντίγραφα των στοιχείων αγορών, προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση των χρεώσεων και πιστώσεων και η αντιπαραβολή τους με τις πραγματοποιηθείσες αγορές, καθώς και η τεκμηρίωσή τους σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής ποσού, παρέχοντας σχετικά αντίγραφα αυτών στην VIVA PAYMENTS, όποτε τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης συναλλαγής. Επίσης, διατηρούμε το αρχείο για να τίθεται άμεσα προς έλεγχο στη διάθεση της VIVA PAYMENTS, κατόπιν σχετικού αιτήματός της που υποβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της VIVA PAYMENTS ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, των λοιπών αρμόδιων αρχών και των Διεθνών Οργανισμών Καρτών. Το αρχείο θα περιέχει για κάθε αγορά τα ακόλουθα δεδομένα Χρηστών: όνομα, διεύθυνση χρέωσης/παραλαβής, αποδεικτικό παραλαβής, αποδεικτικό που εκδίδεται από φυσικά τερματικά POS, χρόνο συναλλαγής, διαμοιρασμό ποσών, τυχόν επιστροφές/ακυρώσεις, όλα τα ids των συναλλαγών (δηλαδή στοιχεία ταυτοποίησης των συναλλαγών με την Για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους ανωτέρω σκοπούς η VIVA PAYMENTS είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης της VIVA PAYMENTS, τους οποίους έχετε αποδεχτεί κατά την πραγματοποίηση της αγοράς σας.

Τα δεδομένα που μας κοινοποιείτε για τον σκοπό της μίσθωσης αυτοκινήτου από τη συνεργαζόμενη εταιρεία FlexCar, θα διαβιβάζονται στην FlexCar, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησής σας για τη μίσθωση οχήματος και την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η WELLCOMM δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εκτός από την διαβίβαση τους στην FlexCar και την τήρηση αρχείου αιτημάτων για 5 έτη από την υποβολή τους για τυχόν έλεγχο ορθότητας και απόδειξη της αίτησης. Για να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη FlexCar, διάβασε την Πολιτική Απορρήτου της FlexCar.

Σημειώνεται ότι κάθε τρίτο μέρος με το οποίο συνεργάζεται η WELLCOMM υπόκειται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θέτει ο ΓΚΠΔ (βλ. παρακάτω). Δεν πουλάμε, εμπορευόμαστε ή μεταφέρουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τα δεδομένα σας.

Σύνδεσμοι τρίτων

Η Πλατφόρμα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την περιήγησή τους και η τοποθέτηση αυτή δεν υποδηλώνει με κανένα τρόπο αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων από τη WELLCOMM. Ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους, θα φύγετε από την Πλατφόρμα μας. Δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενό τους ή για οποιαδήποτε περαιτέρω συλλογή δεδομένων που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιστότοπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου στον ιστότοπο τρίτου μέρους.

Social media

Η WELLCOMM έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων και την υπηρεσιών της Πλατφόρμας.

Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουμε:

 • επίσημη σελίδα στο Facebook
 • λογαριασμό στο Linkedin
 • λογαριασμό στο Twitter
 • λογαριασμό στο Instagram
 • κανάλι στο YouTube και
 • λογαριασμό στο Tik Tok

Μπορείτε να επιλέξετε να τα επισκεφτείτε μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στην Πλατφόρμα μας που οδηγούν στους ιστοτόπους των παραπάνω social media. Σας επισημαίνουμε ότι η WELLCOMM δε φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από αυτές τις ιστοσελίδες για τους δικούς τους σκοπούς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Πολιτικές Απορρήτου έκαστης ιστοσελίδας και σας συνιστούμε, πριν περιηγηθείτε σ’ αυτές, να διαβάσετε τις Πολιτικές τους.

Αντίστοιχα, μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε τα σχετικά social plugins/buttons που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα μας. Χρησιμοποιούμε τέτοια πρόσθετα για να καταστεί η Πλατφόρμα μας πιο λειτουργική και μόνο προς διευκόλυνσή σας.

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η WELLCOMM ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Η WELLCOMM δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της Πλατφόρμας διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της WELLCOMM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας και πού τα διαβιβάζουμε;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο σε servers και υπολογιστικά συστήματα εντός της Ε.Ε.

Για την επίτευξη των σκοπών της WELCOMM τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους, για ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτη χώρα, η WELLCOMM θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα (εγγυήσεις), όπως η διασφάλιση ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα που απολαύει απόφασης επάρκειας ή θα εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας κι εμείς να είμαστε σε θέση να σας τις παρέχουμε, να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους, να επιλύουμε διαφορές με οποιαδήποτε μέρη και με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα της Πλατφόρμας μας, με την αποστολή email προς τη WELLCOMM, ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας καταχώρισης περιστατικού που αφορά την παραγγελία σας διατηρούνται από την Εταιρεία για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία της επικοινωνίας και μετά διαγράφονται/ανωνυμοποιούνται.

Ειδικά όσον αφορά δεδομένα που αφορούν απλούς επισκέπτες της Πλατφόρμας μας, η περίοδος διατήρησης είναι πέντε (5) χρόνια από την υποβολή της παραγγελίας.

Τα δεδομένα των εγγεγραμμένων Χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν τον λογαριασμό τους.

Αν ο λογαριασμός σας παραμένει αδρανής, θα διαγράφεται από εμάς δύο (2) χρόνια από την τελευταία φορά που πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας.  

Σε περίπτωση που η WELLCOMM, με δική της πρωτοβουλία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, διαγράψει τον λογαριασμό σας, όταν εύλογα το κρίνει ως απαραίτητο, λ.χ. σε περίπτωση που θεωρεί ότι κάποιος άλλος κάνει χρήση του λογαριασμού σας ή ο λογαριασμός σας έχει εμπλακεί σε δραστηριότητα/συμπεριφορά που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για δύο (2) χρόνια και μετά θα διαγράφονται.

Σε κάθε περίπτωση διαγραφής λογαριασμών ή δεδομένων διαγράφουμε τα δεδομένα σας, με εξαίρεση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία:

 • πρέπει να διατηρούνται βάσει νόμου (για παράδειγμα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη φορολογική νομοθεσία),
 • απαιτούνται για να συμμορφωθούμε με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες, και
 • είναι αναγκαία για να τεκμηριώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της WELLCOMM, των χρηστών της Πλατφόρμας, των Συνεργατών ή τρίτων.
 • σχετίζονται με την ενημέρωση του Χρήστη, τυχόν συγκατάθεση και την ανάκληση της, προκειμένου να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από τη WELLCOMM και να προστατεύσουμε τις νομικές αξιώσεις των μερών.

Όσον αφορά το αρχείο στοιχείων αγορών που υποχρεούμαστε να τηρούμε εξαιτίας της συνεργασίας μας με την VIVA PAYMENTS (βλ. παραπάνω), ο χρόνος διατήρησης είναι δεκατρείς (13)μήνες από την ημερομηνία έκαστης αγοράς, και για την Everypay ο αντίστοιχος χρόνος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.

Σας επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο Συνεργάτης θα διατηρεί τα απαραίτητα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία και οι έννομες υποχρεώσεις του ως πωλητής (λ.χ. χρόνος εγγύησης). 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Επίσης, η WELLCOMM, οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό της WELLCOMM και οι προστηθέντες/βοηθοί εκπλήρωσης, δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και να μην αποκαλύπτουν ή να επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τον νόμο. Επιπλέον, οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό της WELLCOMM για την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, ζημία ή απώλεια, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και εν γένει παράνομη επεξεργασία δεδομένων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση και την τεκμηρίωση ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμής στην Πλατφόρμα μας, η VIVA PAYMENTS είναι νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό μητρώου 1. και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας:

 • Να αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς διατηρούμε. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και θα σας το παρέχουμε δωρεάν. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με ένα εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα.
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή δεδομένα που σας αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη ότι, όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, εγγυάστε ότι είναι αληθή και ακριβή και αναλαμβάνετε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών.
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας, στον βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν και τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, ή όταν δε μας επιτρέπεται πλέον νομικά να τα επεξεργαστούμε. Σας ενημερώνουμε ότι, σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρήσουμε μόνο δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες για στατιστικούς και τεχνικούς λόγους. Επίσης, θα διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία πληρωμής, εάν αυτά ισχύουν στην περίπτωσή σας, για όσο χρονικό διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ή/και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. τη VIVA PAYMENTS).
 • Να αιτηθείτε να παύσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, πράγμα που συνεπάγεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε χρονικά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο.
 • Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να αιτηθείτε τη φορητότητα των δεδομένων σας. Το δικαίωμα ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει εσείς οι ίδιοι, εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε συνομιλίες σχετικά με τη σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.
 • Nα υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων, ειδικότερα ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, στην ειδική φόρμα της ΑΠΔΠΧ στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν είναι σύννομη η επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, στον βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση.

Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing). Επίσης, μπορείτε να πάψετε να λαμβάνετε στο εξής επικοινωνία για υποβολή αξιολόγησης είτε μέσα από τον λογαριασμό σας (για εγγεγραμένους χρήστες) είτε με σχετικό email στην διεύθυνση info@shopflix.gr αξιολόγησης (για απλούς χρήστες).

Διευκρινίζεται, ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή σας, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες  πράγματι ανήκουν στο φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας δώσουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, στον βαθμό που κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τον νόμο.

Εμείς θα σας απαντήσουμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 10447,
 • ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@shopflix.gr .

Ανήλικοι

Δεν απευθύνουμε τις υπηρεσίες μας, δε συναλλασσόμαστε και δε συλλέγουμε εν γνώσει της WELLCOMM μας πληροφορίες σχετικά με Χρήστες ηλικίας κάτω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μας οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεδομένου ότι δεν είναι ακόμη τεχνικά εφικτό να επαληθεύεται αποτελεσματικά η ηλικία Χρήστη ανά πάσα στιγμή, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί, μέσω της Πλατφόρμας, από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών και χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε αμέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες. Αυτή η διαγραφή δε θίγει την ανάγκη σεβασμού των δεδομένων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης των νομικών αξιώσεών μας, ή την παροχή συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 10447,
 • χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της Πλατφόρμας μας,
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας email στο privacy@wellcomm.gr.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Αυτή η Πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε σχόλια των Χρηστών μας, σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας ή αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε είτε εμφανίζοντας μια ειδοποίηση στην Πλατφόρμα μας για τέτοιες αλλαγές, πριν τεθούν σε ισχύ, είτε αποστέλλοντάς σας μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική, θα αναθεωρήσουμε την «Ημερομηνία έναρξης ισχύος» στην κορυφή της Πολιτικής.

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο η WELLCOMM επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Newsletter background image

Γράψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις πρώτος νέα & προσφορές!

Πατώντας “Εγγραφή” αποδέχεσαι τουςόρους χρήσηςκαι δίνεις τη συγκατάθεσή σου για να επικοινωνούμε μαζί σου.
discover-iconmaestro-iconvisa-iconmastercard-iconviva-iconiris-icondigicert-icondiners-iconcourier-center-icongoogle-iconapple-icon