ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ SHOPFLIX.GR

Φεβρουάριος 2023

Άρθρο 1 – Ορισμοί

 • Εταιρεία: Η πάροχος των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τους Χρήστες.
 • Ίδρυμα Πληρωμών: Τo νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία για την εκκαθάριση και πληρωμή των παραγγελιών.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Λογαριασμός (Χρήστη): Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση του Χρήστη μέσω της αντιστοίχισης του με ένα όνομα χρήστη και των σχετικών δεδομένων που αντιστοιχούν σε αυτό, ώστε να επιτρέπεται η εξατομικευμένη πρόσβαση αυτού στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες, σύμφωνα και με τις επιλογές και ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Χρήστης, μέσω του Λογαριασμού του.
 • Μεταφορική Εταιρεία: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες αποστολής, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των Προϊόντων προς τους Χρήστες.
 • Όροι & Προϋποθέσεις (ή Όροι): Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις Αγορών, μετά των Παραρτημάτων, των Πολιτικών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων και της Επιστροφής Προϊόντων καθώς και των Όρων Μεταφοράς και Όρων Ιδρύματος Πληρωμών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων.
 • Όροι Μεταφοράς: Οι όροι παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της Μεταφορικής Εταιρείας που βρίσκονται παρακάτω:
 • Για την Courier Center ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.courier.gr/terms-and-conditions
 • Για την Diakinisis ακολουθώντας τον σύνδεσμο diakinisis terms & conditions
 • Όροι Ιδρύματος Πληρωμών: Οι όροι παροχής υπηρεσιών του Ιδρύματος Πληρωμών, τους οποίους ο Χρήστης μπορεί να βρει ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.vivawallet.com/gr_el/terms-and-conditions-gr
 • Παράνομο Περιεχόμενο: Κάθε πληροφορία, η οποία από μόνη της ή με αναφορά της σε μια δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Πώλησης, δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό ή το ελληνικό δίκαιο και κατ’ επέκταση με τους παρόντες Όρους.
 • Πλατφόρμα: Το ψηφιακό περιβάλλον Shopflix.gr, frontend και backend, μετά του πλήρους περιεχομένου του, μέσω του οποίου η Εταιρεία προσφέρει τις Υπηρεσίες της στους Χρήστες και τα Προϊόντα προσφέρονται στους Χρήστες από τους Πωλητές.
 • Προϊόντα: Τα προϊόντα που διατίθενται προς προσφορά από τους Πωλητές για αγορά από τους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας.
 • Προμηθευτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.
 • Πωλητής: Κάθε Προμηθευτής που προσφέρει Προϊόντα μέσω της Πλατφόρμας
 • Σύμβαση Πώλησης (ή Σύμβαση): Κάθε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ Πωλητή και Χρήστη λόγω της αγοράς από τον Χρήστη ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων που προσφέρονται και διατίθενται από τον Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας. Για τις περιπτώσεις που ο Χρήστης δεν είναι Καταναλωτής, τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών δεν εφαρμόζονται στη Σύμβαση.
 • Υπηρεσίες: Οι ψηφιακές ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους Χρήστες, οι οποίες επιτρέπουν στους Χρήστες να αλληλοεπιδρούν στην Πλατφόρμα και να συνάπτουν Σύμβαση με τους Πωλητές, καθώς και η υπηρεσία αποστολής, μεταφοράς και παράδοσης των Προϊόντων, που παρέχει απευθείας η ίδια η Εταιρεία έναντι αμοιβής στους Χρήστες.
 • Χρήστης: Κάθε επισκέπτης της Πλατφόρμας.
 • tbi bank: Το πιστωτικό ίδρυμα TBI Bank EAD Branch Greece, με το οποίο η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας για την παροχή ενός ευέλικτου τρόπου πληρωμής προς τους Χρήστες μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης που παρέχει η tbi bank. Η διαδικασία της χρηματοδότησης θα γίνεται στο ειδικό ηλεκτρονικό περιβάλλον της tbi bank στο οποίο θα ανακατευθύνεται ο Χρήστης που επιθυμεί να λάβει τις υπηρεσίες της tbi bank και η σύμβαση δανείου θα ολοκληρώνεται χωρίς την συμμετοχή της Εταιρείας, συμφωνα με τους ειδικούς όρους που ενσωματώνονται στους Όρους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα tbi bank, παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του https://tbibank.gr/.

Άρθρο 2 – Πάροχος Υπηρεσιών και Διαχειριστής Πλατφόρμας

Πάροχος των Υπηρεσιών και κύριος και διαχειριστής της Πλατφόρμας, είναι η εταιρεία:

Επωνυμία: WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Διακριτικός Τίτλος: WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - WELLCOMM SINGLE MEMBER S.A.
Έδρα: Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση
ΑΦΜ/ ΔΟΥ: 801526697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158526807000
Αριθμός μητρώου: 56621
Στοιχεία επικοινωνίας: info@wellcomm.gr

Άρθρο 3 – Εφαρμογή Όρων

 1. Οι Όροι ισχύουν και εφαρμόζονται σε: (α) κάθε πρόσβαση στην Πλατφόρμα και χρήση των Υπηρεσιών από τους Χρήστες και (β) κάθε προσφορά προς πώληση Προϊόντων αλλά και Σύμβαση Πώλησης που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας. Κάθε Χρήστης που έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και συνάπτει Σύμβαση Πώλησης σε αυτήν, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή των Όρων.
 2. Οι Όροι ισχύουν και εφαρμόζονται τόσο σε Καταναλωτές, όσο και σε Χρήστες που δεν ενεργούν ως Καταναλωτές, αλλά στην περίπτωση αυτή με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους για τους τελευταίους. Οι Όροι θα είναι διαθέσιμοι στην Πλατφόρμα και εύκολα προσβάσιμοι στους Χρήστες. Επιπλέον, πριν τη σύναψη της Σύμβασης, το κείμενο των Όρων θα διατίθεται στον Χρήστη ηλεκτρονικά, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να αποθηκεύσει με απλό τρόπο σε σταθερό μέσο.
 3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν μόλις δημοσιευτούν στην Πλατφόρμα. Εάν ένας Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα μετά τη δημοσίευση των Τροποποιημένων όρων, σημαίνει ότι αποδέχεται με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή των τροποποιημένων Όρων. Συνεπώς, συνιστάται προς τους Χρήστες να επισκέπτονται και να αναθεωρούν τους Όρους Χρήσης κατά την πρόσβαση τους στην Πλατφόρμα αλλά και πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε Σύμβασης Πώλησης.

Άρθρο 4 – Λειτουργία Υπηρεσιών

 1. Η Εταιρεία παρέχει στους Χρήστες:
  1. την χρήση της Πλατφόρμας, μέσω της οποίας προσφέρονται και πωλούνται στους Χρήστες τα Προϊόντα των Πωλητών. Η πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας παρέχεται από την Εταιρεία άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. Σημειώνεται ότι οι Πωλητές επιβαρύνονται με την καταβολή εύλογης εμπορικής προμήθειας για κάθε Σύμβαση που συνάπτεται μέσω της Πλατφόρμας, βάσει ειδικής συμφωνίας τους με την Εταιρεία.
  2. την υπηρεσία αποστολής, μεταφοράς και παράδοσης των Προϊόντων που έχουν αγοράσει οι Χρήστες δυνάμει σχετικής Σύμβασης με τους Πωλητές.
 2. Στην Πλατφόρμα, τα Προϊόντα –  και κατ’ επέκταση οι Πωλητές που προσφέρουν αυτά προς πώληση – δύνανται να παρουσιάζονται ταξινομημένα στους Χρήστες, βάσει ενός «ζωντανού»/μεταβαλλόμενου αλγορίθμου και σύμφωνα με διαφορετικούς μηχανισμούς κατάταξης, δηλαδή:
  1. τη σελίδα λίστας,
  2. τη σελίδα αναζήτησης,
  3. τη σελίδα Προϊόντος και
  4. τις αξιολογήσεις Χρηστών που προηγουμένως έχουν πραγματοποιήσει αγορά των συγκεκριμένων Προϊόντων.
 3. Επιπλέον, σε διάφορες σελίδες της Πλατφόρμας, η Εταιρεία εμφανίζει προτάσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα αλληλεπίδρασης Χρηστών, όπως, για παράδειγμα, δημοτικότητα, νέα Προϊόντα ή Προϊόντα σε έκπτωση ή προσφορά, περιπτώσεις που άλλοι Χρήστες αναζήτησαν αντίστοιχα Προϊόντα κλπ. Η τελική θέση εμφάνισης ενός Προϊόντος ή Πωλητή υπόκειται σε ένα συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας παραγόντων, με πιο σημαντικούς παράγοντες την αξιολόγηση του Πωλητή, τη τιμή και τη δημοτικότητα του Προϊόντος. Εκτός αυτού, τα φίλτρα που χρησιμοποιούν οι Χρήστες μπορούν να επηρεάσουν την ταξινόμηση (π.χ. τιμή, Προϊόν, Πωλητής). Οι παράγοντες κατάταξης μεταβάλλονται διαρκώς και αντιστοίχως δύναται να μεταβάλλεται και η σειρά εμφάνισης Προϊόντων και Πωλητών στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση κατάταξης Προϊόντος ή/και Πωλητή στην Πλατφόρμα ως αποτέλεσμα διαφήμισης του Πωλητή έναντι αμοιβής στην Εταιρεία, η Εταιρεία παρέχει τη σχετική πληροφορία/ένδειξη στον Χρήστη ότι η εν λόγω κατάταξη είναι αποτέλεσμα διαφήμισης.
 4. Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των Προϊόντων, όπως ενδεικτικά τις πληροφορίες και περιγραφές που συνοδεύουν τα Προϊόντα, τα οποία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει. Ρόλος της Εταιρείας είναι η διάθεση προς τους Πωλητές, έναντι αμοιβής, χώρου στην Πλατφόρμα και η παρουσία τους σε αυτήν, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να θέσουν υπόψη των ενδιαφερόμενων Χρηστών τα Προϊόντα και την προσφορά τους, ώστε οι τελευταίοι με τη σειρά τους να αξιολογήσουν εάν επιθυμούν να αποδεχθούν την προσφορά του εκάστοτε Πωλητή και να προβούν στη σύναψη Σύμβασης Πώλησης.
 5. Ωστόσο, η Εταιρεία, προς την προστασία των Χρηστών, εφόσον λάβει γνώση περί εικαζόμενου Παράνομου Περιεχομένου στην Πλατφόρμα, λαμβάνει μια σειρά από μέτρα, όπως έλεγχος του εικαζόμενου Παράνομου Περιεχομένου και αν πράγματι διαπιστωθεί ότι πρόκειται για Παράνομο Περιεχόμενο, απόσυρση του Παράνομου Περιεχομένου και απενεργοποίηση πρόσβασης σε αυτό ή/και αναστολή ή κατάργηση λογαριασμού του Πωλητή, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και το ενωσιακό ή/και ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 5 – Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

 1. Η πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Όρους. Πρόσβαση στην Πλατφόρμα μπορεί να έχουν μόνο εγγεγραμμένοι και μη Χρήστες άνω των 15 ετών και για τη σύναψη Σύμβασης με χρήση κάρτας θα πρέπει αυτοί να έχουν στη νόμιμη κυριότητα ή/και κατοχή τους κάρτα (εφόσον δεν διαθέτουν κάρτα στο όνομά τους θα πρέπει να έχουν λάβει τη νόμιμη έγκριση και εξουσιοδότηση του προσώπου που ασκεί τη γονική τους μέριμνα, για τη χρήση κάρτας, και εφόσον τη χρησιμοποιούν δηλώνουν ότι την έχουν).
 2. Επιπλέον, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διάδραση του με άλλους Χρήστες ή με τους Πωλητές. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εποπτεύει το υλικό που αναρτά ο Χρήστης στην Πλατφόρμα. Ωστόσο, η Εταιρεία δύναται να διαγράφει, τροποποιεί, αποκλείει, αναστείλει την πρόσβαση, ελέγχει υλικό ή Λογαριασμό που θεωρεί ότι βρίσκεται σε παραβίαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ή/και των Όρων Χρήσης.
 3. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης και των στοιχείων επικοινωνίας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργεί στην Πλατφόρμα, και - σε περίπτωση δημιουργίας Λογαριασμού - και για τις πράξεις που ενεργεί με το όνομά του και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Άρθρο 6 – Κανόνες Δέουσας Χρήσης της Πλατφόρμας

 1. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη ή καταχρηστική χρήση, παρέμβαση στην Πλατφόρμα, η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της Πλατφόρμας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά, ολικά ή μερικά, την πρόσβαση ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών της σε κάθε Χρήστη που παραβιάζει τους Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην Πλατφόρμα και ή/και χρήσης των Υπηρεσιών για κάποιον Χρήστη, δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή ή/και χρήση των Υπηρεσιών από τον εν λόγω Χρήστη χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας.
 2. Ο Χρήστης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οφείλει, άμεσα ή έμμεσα, να απέχει και να μην: (i) προβαίνει σε παράνομες πράξεις (συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, μέσω της Πλατφόρμας «παράνομου περιεχομένου» σύμφωνα με (EU) 2022/2065, DSA), εισάγει εν γνώσει του κακόβουλο λογισμικό, ή άλλο υλικό στην Πλατφόρμα που θα μπορούσε να βλάψει, διακόψει, περιορίσει ή με οιονδήποτε τρόπο δημιουργήσει εμπλοκή στην ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και στα συστήματα της Εταιρείας, (ii) βλάψει ή δοκιμάσει να αλλοιώσει τα συστήματα ή τα μέτρα ασφαλείας της Πλατφόρμας, προκειμένου να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποπειραθεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά μυστικά ή άλλες πληροφορίες της Εταιρείας, της Πλατφόρμας, Συνεργατών, ή άλλων Χρηστών (iii) αναρτά, υποβάλλει, συνεισφέρει υλικό που είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, αναληθές, παραπλανητικό, απειλητικό, εκβιαστικό, πορνογραφικό, που προωθεί το ρατσισμό ή την ξενοφοβία, ή είναι άλλως πως προσβλητικό ή ακατάλληλο, (iv) αναρτά, υποβάλλει ή συνεισφέρει υλικό χωρίς την έγκριση του κυρίου του υλικού ή που προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα επί σημάτων, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, (v) αναρτά, υποβάλλει η συνεισφέρει υλικό που προσβάλλει την ιδιωτικότητα τρίτου, (vi) χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες για να παρακολουθήσει ή ερευνήσει, ελέγξει ή παρενοχλήσει Συνεργάτη ή άλλον Χρήστη, (vii) συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών της, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπεται τέτοια ενέργεια σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, (viii) υποδύεται τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λειτουργεί ελλείψει σχετικής εξουσιοδότησης ή ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας ή υπονοεί ψευδώς την ύπαρξη επαγγελματικής σχέσης με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (ix) τροποποιεί, αλλοιώνει, αλλάζει τρίτο ιστότοπο ή ιστοσελίδα ή πλατφόρμα ή την Πλατφόρμα της Εταιρείας προκειμένου να υπονοήσει ψευδώς ή να παραπλανήσει ότι τρίτος ιστότοπος ή ιστοσελίδα ή πλατφόρμα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδέεται με την Εταιρεία, (x) παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας που θέτει η Εταιρεία για να εμποδίσει ή περιορίσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή τη χρήση της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβαση στον Χρήστη, (xi) δρα με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει παράλογο ή υπερβολικά μεγάλο φόρτο στην υποδομή της Πλατφόρμας ή/και της Εταιρείας, (xii) προβαίνει σε αποκωδικοποίηση, αντιγραφή μέρους ή όλου της Πλατφόρμας ή δοκιμάζει να εξάγει τον source code ή αλγόριθμο της Πλατφόρμας, αναπαράγει, αναδημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα, πωλεί, εμπορεύεται, ή άλλως εκμεταλλεύεται εμπορικά την Πλατφόρμα, αντιγράφει, μισθώνει, διανείμει ή άλλως πως μεταφέρει ή μεταβιβάζει δικαιώματα που του παρέχονται με βάση τους Όρους Χρήσης, ή (xiii) παρεμποδίζει με οιονδήποτε άλλο τρόπο την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας και παραβιάζει τους Όρους.
 3. Ο Χρήστης οφείλει επίσης να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (i) παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εταιρεία ή στους προστηθέντες της, (ii) υποβολή καρτών πληρωμών που δεν έχει νομίμως στην κατοχή του, (iii) διενέργεια ή πληκτρολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής (πραγματικής ή εικονικής) χωρίς την εξουσιοδότηση του χρήστη του λογαριασμού μέσω του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω συναλλαγή, (iv) διευκόλυνση ή πρόκληση υποκλοπής ή διαρροής στοιχείων κάρτας τρίτου προσώπου, (v) ενέργειες που δύνανται να συνιστούν Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. H Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση της Πλατφόρμας εκ μέρους οποιουδήποτε Χρήστη, ούτε για την εν γένει συμπεριφορά του.

Άρθρο 7 – Εγγραφή Χρήστη

 1. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα εγγραφής στη Πλατφόρμα με τη δημιουργία Λογαριασμού σε αυτή. Για την εγγραφή του Χρήστη στην Πλατφόρμα απαιτείται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Η δημιουργία Λογαριασμού είναι απαραίτητη προκειμένου ο Χρήστης να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών του στοιχείων καθώς και Προϊόντων. Στη συνέχεια, και κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο Χρήστης θα πρέπει να προσθέσει επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως τηλέφωνο και επιθυμητή διεύθυνση αποστολής.
 2. Εφόσον ο Χρήστης έχει κάνει εγγραφή στην Πλατφόρμα ή έχει συνάψει Σύμβαση Πώλησης, η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του για να στείλει ενημερωτικά emails (newsletters), σύμφωνα με την κατάλληλη νομική βάση επεξεργασίας, όπως αυτή αναλύεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων. Εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει προσωποποιημένη ενημέρωση, μπορεί να δηλώσει περαιτέρω στοιχεία (όπως την ημερομηνία γέννησης ή το φύλο του).
 3. Ο Χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αγορά μέσω της Πλατφόρμας και χωρίς να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή σε αυτή, δηλαδή και χωρίς να δημιουργήσει Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωρήσει στην Πλατφόρμα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (checkout).
 4. Δυνατότητα εγγραφής στην Πλατφόρμα με τη δημιουργία Λογαριασμού, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα,  ηλικίας 15 ετών και άνω.
 5. Ο Χρήστης οφείλει να παρέχει στην Εταιρεία ορθά, πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία και να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει παρέχοντας και σχετικά επικαιροποιημένα στοιχεία στην Εταιρεία και αποδείξεις αναφορικά με την αλλαγή τους, εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.
 6. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης στο Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα. Οφείλει να διατηρεί αυτά εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιεί με ασφαλή τρόπο. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη ή αδυναμία του Χρήστη να συμμορφωθεί με το παρόν Άρθρο. Ο Χρήστης οφείλει να μην γνωστοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη του Λογαριασμού του στην Πλατφόρμα σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεν απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο Λογαριασμό. Σε περίπτωση παραβίασης του Λογαριασμού ή επαπειλούμενης ή ενδεχόμενης παραβίασης του Λογαριασμού του, ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως σχετικά την Εταιρεία και να επιδιώξει άμεσα να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό του. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του Χρήστη λόγω αργοπορίας ενημέρωσής της για την παραβίαση, ενδεχόμενη παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση του λογαριασμού που τηρεί ο Χρήστης στην Πλατφόρμα.
 7. Ο Χρήστης μπορεί με σχετικό του αίτημα προς την Εταιρεία να ζητήσει να διαγράψει τον Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή και να διαγράψει έναν Λογαριασμό, σε περίπτωση που εύλογα το κρίνει ως απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση που θεωρεί ότι: α) κάποιος άλλος κάνει χρήση του Λογαριασμού κάποιου Χρήστη ή β) ο Χρήστης έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που παραβιάζει τους Όρους και τις Πολιτικές, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη.
 8. Ο Χρήστης μπορεί να διορθώνει, αλλάζει, συμπληρώνει ή να διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει προσκομίσει στην Πλατφόρμα, εφόσον αυτή η επιλογή είναι ηλεκτρονικά/τεχνικά διαθέσιμη, άλλως η Εταιρεία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί αυτή η πληροφορία άμεσα, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη. Για τη προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη, η Εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία για την επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να διαβάσετε την

Άρθρο 8 – Ανήλικοι Χρήστες

 1. Χρήστες κάτω των 15 ετών, θα πρέπει να απέχουν από την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας.
 2. Χρήστες από 15 έως 18 ετών έχουν δικαίωμα να διαθέτουν ελεύθερα καθετί που κερδίζουν από προσωπική εργασία ή που τους δόθηκε για να το χρησιμοποιούν και διαθέτουν ελεύθερα. Έτσι, Χρήστες από 15 έως 18 ετών μπορούν να υποβάλουν παραγγελία αποκλειστικά σε Προϊόντα που από το νόμο επιτρέπεται η αγορά τους και απευθύνονται σε ηλικίες κάτω των 18 ετών. Διευκρινίζεται ότι ορισμένα από τα Προϊόντα, υπόκεινται σε περιορισμούς αγοράς, ανάλογα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Αυτοί οι περιορισμοί, περιλαμβάνουν ηλικιακό όριο για την αγορά αλκοόλ/ αλκοολούχων προϊόντων, καπνικών και άλλων αγαθών, που η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει στον Χρήστη βάσει των σχετικών νόμιμων απαιτήσεων που ισχύουν, εκτός αν αυτός αποδεικνύει ότι καλύπτει το ηλικιακό όριο.
 3. Η Εταιρεία θα διαγράφει λογαριασμό Χρήστη ή θα ακυρώνει σχετική παραγγελία αν λάβει γνώση ότι έγινε χρήση των Υπηρεσιών ή/υποβολή παραγγελίας από ανήλικο Χρήστη κατά παραβίαση του παρόντος Άρθρου. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι (α) ανήλικος κάτω των 15 ετών κάνει χρήση των Υπηρεσιών ή (β) ανήλικος κάτω των 18 ετών έχει προβεί σε υποβολή παραγγελίας Προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρεία στο email support@shopflix.gr .

Άρθρο 9 – Προσφορά Προϊόντων

 1. Τα Προϊόντα που διατίθενται προς προσφορά και πώληση μέσω της Πλατφόρμας, δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας, αλλά Προϊόντα των Πωλητών.
 2. Ο Πωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακριβή και ορθή περιγραφή και τις προδιαγραφές των Προϊόντων καθώς και για θέματα απεικόνισης τιμών, προσφορών ή μείωσης τιμών, όπως και για τη συμμόρφωσή του με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 3. Ο Πωλητής, πέραν της αποκλειστικής ευθύνης του σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, ευθύνεται και για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και λοιπών Προϊόντων που πωλεί μέσω της Πλατφόρμας, καθώς επίσης και για την ακρίβεια και πληρότητα τυχόν αναγκαίων επισημάνσεων και περιγραφών σχετικά με τα συστατικά και τα αλλεργιογόνα που περιέχονται σε αυτά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι τα Προϊόντα που πωλούνται από τους Πωλητές δεν περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν ο Χρήστης έχει οποιαδήποτε αλλεργία, αλλεργικές αντιδράσεις ή διατροφικούς περιορισμούς και απαιτήσεις, οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τα συστατικά και τους περιορισμούς του Προϊόντος.
 4. Η διαθεσιμότητα κάθε Προιόντος στην Πλατφόρμα ανανεώνεται συχνά σύμφωνα με το απόθεμα του κάθε Πωλητή. Η Εταιρεία, καθώς και η Μεταφορική Εταιρεία, δεν ευθύνονται για τυχόν ανακρίβειες ή μη έγκαιρη επικαιροποίηση της ένδειξης «Διαθεσιμότητα» που οφείλονται στην ενημέρωση που λαμβάνουν από τον εκάστοτε Πωλητή.
 5. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των Προϊόντων πριν την υποβολή παραγγελίας τους στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία προβαίνει σε τυπικό έλεγχο της προσφοράς του Πωλητή στην Πλατφόρμα και δεν εγγυάται την ορθότητα ή ακρίβεια των ουσιώδων πληροφοριών απαραίτητων για την σύναψη της Σύμβασης Πώλησης που εμπεριέχει η προσφορά.
 6. Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση, εφόσον το διαπιστώσει, να αναφέρει αμέσως στην Εταιρεία ανακρίβειες στα στοιχεία της προσφοράς του Πωλητή που παρέχονται στην Πλατφόρμα καθώς και τυχόν περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους ή τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αντιληφθεί τέτοιο γεγονός, είτε κατόπιν ενημέρωσης από τον Χρήστη, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα αναλάβει δράση εξετάζοντας το περιστατικό, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιβεβαιώσει τη βασιμότητα τυχόν καταγγελίας αλλά και να ζητήσει να διορθωθεί το σφάλμα/λάθος στην προσφορά το συντομότερο τεχνικά και εμπορικά εφικτό, αναφορικά με μελλοντικές αγορές. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη (όπως ενδεικτικά σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές Προϊόντων στην Πλατφόρμα), που οφείλονται σε τεχνικό ή εκ παραδρομής (ανθρώπινο) σφάλμα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει  προβεί σε αγορά Προϊόντος με λάθος ή ελιπή περιγραφή, προϊόν ή εν γένει χαρακτηριστικά, θα μπορεί να προβεί σε επιστροφή του Προϊόντος σύμφωνα με τους Όρους Επιστροφής.
 7. Οι τιμές των Προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α., αλλά όχι το κόστος αποστολής, το οποίο υπολογίζεται κατά το τελικό στάδιο υποβολής της παραγγελίας («checkout») και καθορίζεται από τη διεύθυνση παραλαβής που ορίζει ο Πωλητής, τον όγκο και το βάρος του δέματος για κάθε αποστολή καθώς και την διεύθυνση παράδοσης που επιλέγει ο Χρήστης.

Άρθρο 10 – Παραγγελία

 1. Ο Χρήστης, προκειμένου να υποβάλει παραγγελία οφείλει να είναι άνω των 15 ετών και ειδικότερα ισχύον όσα προβλέπονται στο Άρθρο 8 των παρόντων Όρων. Ο Χρήστης με την υποβολή της Παραγγελίας του, δηλώνει με κάθε ευθύνη ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων.
 2. Ο Χρήστης, θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης ή άλλης κάρτας με την οποία πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας.
 3. Πριν την τελική υποβολή της παραγγελίας για τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης, θα είναι διαθέσιμη στον Χρήστη, η σύνοψη της παραγγελίας του. Ο Χρήστης οφείλει να βεβαιώνεται πριν υποβάλλει τελικώς την παραγγελία του ότι τα Προϊόντα και η ποσότητα αυτών στο καλάθι του είναι αυτά που πραγματικά επιθυμεί να αγοράσει, έχοντας αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες αγοράς (χρόνος αποστολής, κόστος αποστολής κλπ). Ο Χρήστης καλείται πριν την υποβολή της παραγγελίας να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους καθώς η υποβολή της Παραγγελίας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.
 4. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί Σύμβαση Πώλησης, όταν γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή. Ο Πελάτης λαμβάνει μήνυμα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, ότι η παραγγελία του έχει γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή και προετοιμάζεται προς αποστολή.
 5. Ο Συνεργάτης έχει δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία που πραγματοποιείται από Χρήστη μη Καταναλωτή και αφορά Προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet - όπως η διάταξη αυτή τροποποιηθεί και ισχύει στο μέλλον), εφόσον κατόπιν σχετικού ελέγχου, αιτιολογημένα κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις απάτης ή/και καταστρατήγησης των διατάξεων του κώδικα ΦΠΑ.

Άρθρο 11 – Πληρωμή

 1. Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Περιβάλλον της Πλατφόρμας. Οι παρακάτω τρόποι πληρωμής είναι διαθέσιμοι:
  1. χρήση τραπεζικής κάρτας

   Η πληρωμή είναι δυνατή με τη χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας οποιουδήποτε ελληνικού ή ξένου τραπεζικού ιδρύματος

  2. αντικαταβολή/cash on delivery

   Η πληρωμή είναι δυνατή  με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας (για παραγγελίες αξίας έως του ποσού των Ευρώ 500), εφόσον παρέχεται αυτή η επιλογή κατά την επιλογή και υποβολή της παραγγελίας

  3. εξαργύρωση Δωροκάρτας SHOPFLIX

   Η πληρωμή είναι δυνατή με εξαργύρωση Δωροκάρτας Shopflix σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους για τις Δωροκάρτες SHOPFLIX

  4. λήψη χρηματοδότησης από την tbi bank

   Επιπλέον, η Εταιρεία με σκοπό να διευκολύνει τους Χρήστες, παρέχοντας σε αυτούς έναν ευέλικτο τρόπο πληρωμής με δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης για αγορές μέσω της Πλατφόρμας, προέβη σε συνεργασία με την tbi bank. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να λαμβάνουν δάνειο από  την tbi bank προς το σκοπό της χρηματοδότησης αγοράς των Προιόντων, οι αγορές των οποίων ωστόσο δεν θα πρέπει να αφορούν τυχόν επαγγελματικές ανάγκες των Χρηστών. Η χρηματοδότηση αφορά αγορές Προιόντων μέσω της Πλατφόρμας:

   • από 20€ έως και 300€ (“Buy Now - Pay Later”) και μπορεί να χορηγηθεί με συμφωνία εξόφλησης έως και 4 άτοκες (για τον Χρήστη) δόσεις σε διάστημα αποπληρωμής συνολικά τριών (3) μηνών από τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ως εξής: (α) πληρωμή πρώτης (1ης) δόσης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, β) πληρωμή δεύτερης (2ης) δόσης κατά την 30η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία της Παραγγελίας, γ) πληρωμή τρίτης (3ης) δόσης κατά την 60η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία της Παραγγελίας και δ) πληρωμή τέταρτης (4ης) δόσης κατά την 90η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία της παραγγελίας. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω χρηματοδότηση παρέχεται άτοκα για τον Χρήστη, ωστόσο ο Χρήστης επιβαρύνεται με ένα επιπλέον κόστος υπηρεσίας από την tbi bank που ανέρχεται σε 1€ ανά δόση (συνολικά 4€).
   • από 301€ έως και 10.000€ (Λήψη Δανείου) και μπορεί να χορηγηθεί με συμφωνία εξόφλησης από 6 έως και 60 έντοκες (για τον Χρήστη) δόσεις. Το επιτόκιο δανεισμού θα ακολουθεί το Risk Based Pricing, θα κυμαίνεται από 11% έως 19%,  θα επιβαρύνεται με επιπλέον σταθερή χρέωση 12,60% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν. 128/75, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 0,60%). και θα ανακοινώνεται στον Χρήστη πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης Δανείου. Ο Χρήστης θα υποχρεούται επίσης σε έξοδα Δανείου συνολικού ύψους 30€, που θα επιμερίζονται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων του Δανείου που έχει επιλέξει ο Χρήστης.

    Για αγορές Προϊόντων με χρήση της παραπάνω δυνατότητας χρηματοδότησης από την tbi bank, ισχύουν συμπληρωματικά οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

   • Ο Χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση του παραπάνω ευέλικτου τρόπου πληρωμής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
   • Ο Χρήστης δηλώνει ότι ρητά αναγνωρίζει και αποδέχονται ότι η tbi bank αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητο από την Εταιρεία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα, απλώς μεσολαβεί, προκειμένου να παράσχει στους Χρήστες, τον ευέλικτο τρόπο πληρωμής μέσω χρηματοδότησης.
   • Ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει τον παραπάνω τρόπο πληρωμής κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του επιλέγοντας στους τρόπους πληρωμής “tbi bank”. Στη συνέχεια ο Χρήστης, αφού μεταφερθεί σε περιβάλλον της tbi bank, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για το πλάνο πληρωμών που επιθυμεί και εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια που ορίζει η tbi bank, λαμβάνει έγκριση απευθείας από την tbi bank. Διευκρινίζεται ότι ο παραπάνω τρόπος πληρωμής αλλά και η έγκριση της αίτησης για παροχή χρηματοδότησης παρέχονται αποκλειστικά από την tbi bank με βάση την πιστωτική πολιτική της και η Εταιρεία δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο όυτε συνδέεται στη σχέση παροχής-λήψης χρηματοδότησης μεταξύ του Χρήστη και της tbi bank.
 2. Όλες οι πληρωμές που λαμβάνονται μέσω της Πλατφόρμας, θα εκκαθαρίζονται με ασφάλεια από το Ίδρυμα Πληρωμών. Η Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  με ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που αποτελεί νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό μητρώου 1.
 3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αντικαταστήσει το Ίδρυμα Πληρωμών μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών στην Πλατφόρμα ή να τροποποιήσει εν όλω ή εν μέρει τον τρόπο που πραγματοποιούνται αυτές οι υπηρεσίες.
 4. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Χρήστη, τα οποία δύναται ωστόσο να αποθηκευτούν σε ασφαλές περιβάλλον της Πλατφόρμας προς διευκόλυνση μελλοντικών συναλλαγών του Χρήστη στην Πλατφόρμα κατόπιν σχετικής επιλογής από τον Χρήστη. Στην περίπτωση αυτή σε επόμενη παραγγελία του Πελάτη μέσω της Πλατφόρμας θα δίνεται η δυνατότητα στον Χρήστη να προχωρήσει σε παραγγελία χωρίς να καταχωρήσει εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας του (αριθμό, ημερομηνία λήξης, CVV κλπ).

Άρθρο 12 – Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή Προϊόντος

 1. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή σύνολο μίας παραγγελίας, μέσω του Λογαριασμού του ή σε επικοινωνία με την Εταιρεία, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή από τον Πωλητή ή το Προϊόν/Προϊόντα δεν έχει/-ουν ακόμα αποσταλεί.
 2. Αντιστοίχως, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή σύνολο μίας παραγγελίας και να ενημερώσει γραπτώς σχετικά τον Χρήστη σε περίπτωση: α) μη έγκαιρης αποδοχής της παραγγελίας από τον Πωλητή ή β) αποδοχής μεν της παραγγελίας αλλά αδυναμίας του Πωλητή να την εκτελέσει στο χρόνο που έχει δηλώσει, οπότε η παραγγελία θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί, δυνάμενη η Εταιρεία να προωθήσει την παραγγελία σε άλλο Πωλητή προς εξυπηρέτηση του Χρήστη. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Χρήστη και θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων της παραγγελίας του, κατόπιν ακύρωσης αυτής.
 3. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή και έχει ολοκληρωθεί, ο Χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Πώλησης, χωρίς να υποχρεούται να δηλώσει οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε έκαστο Προϊόν της παραγγελίας (και ξεχωριστά για κάθε Προϊόν αυτής). Στην περίπτωση αυτή ειδικότερα ισχύουν οι .
 4. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης της παρ. 3 του παρόντος σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 όπως εκάστοτε ισχύει, ο Χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του Προϊόντος/-ων. Εάν ο Χρήστης επιλέξει κατά την επιστροφή του Προϊόντος να χρησιμοποιήσει την Μεταφορική Εταιρεία για την επιστροφή του Προϊόντος-ων, τότε δίνεται η δυνατότητα και ο Χρήστης συμφωνεί και εξουσιοδοτεί την Εταιρεία και την Μεταφορική Εταιρεία να παραλάβουν το Προϊόν/-α από τον Χρήστη χωρίς χρέωση και να συμψηφίσουν τη σχετική δαπάνη επιστροφής με το αρχικό μεταφορικό κόστος που είχε αρχικά επιβαρυνθεί ο Χρήστης κατά την αγορά των Προϊόντων και το οποίο είναι επιστρεπτέο στον Χρήστη με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Σε περίπτωση επιστροφής όπου η παραγγελία είχε εξοφληθεί με τρόπο πληρωμής «αντικαταβολή», η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που διατηρεί στο όνομά του ο Χρήστης, όπου σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που δεν ανήκει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha bank), τότε ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα τραπεζικά έξοδα της παραλήπτριας τράπεζας. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για εξόφληση παραγγελιών με χρήση χρηματοδότησης από την tbi bank, επιστρέφεται το κόστος υπηρεσίας της πρώτης δόσης υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή του Προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, ενώ αν η επιστροφή ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση των 14 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας το κόστος υπηρεσίας που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 13 – Αποστολή & Μεταφορά Προϊόντων

 1. Η προετοιμασία της παραγγελίας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας της παραγγελίας για την αποστολή της. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους Πωλητές να μη χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μεταφοράς και να επιλέγουν φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη πώλησης και χρέωσης της σακούλας ανήκει στους Πωλητές που πωλούν τα Προϊόντα.
 2. Η αποστολή, μεταφορά και παράδοση των Προϊόντων γίνεται με ευθύνη της Εταιρείας μέσω της Μεταφορικής Εταιρείας.
 3. Τα μεταφορικά έξοδα της Παραγγελίας καθορίζονται από τη διεύθυνση παραλαβής και παράδοσης, τον όγκο και το βάρος του δέματος για κάθε αποστολή, και είναι διαθέσιμα στον Χρήστη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Χρήστης στον Πωλητή κατά την υποβολή της παραγγελίας. Ο αναλυτικός τιμοκατάλογος των μεταφορικών είναι διαθέσιμος στην Ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.
 4. Η κυριότητα των Προϊόντων παραμένει στον Πωλητή μέχρι την τελική παράδοσή τους στον Χρήστη. Ο κίνδυνος ζημιάς ή/και απώλειας Προϊόντων βαρύνει τον Πωλητή μέχρι τη στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων στη Μεταφορική Εταιρεία προς αποστολή. Η Εταιρεία και η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνουν τη μεταφορά και παράδοση των Προϊόντων και ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αυτών που ωστόσο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πωλητή (όπως ενδεικτικά πλημμελής συσκευασία).
 5. Το αργότερο κατά την παράδοση του Προϊόντος στον Χρήστη, ο Πωλητής θα αποστείλει στον Πελάτη το ανάλογο φορολογικό παραστατικό αγοράς του Προϊόντος/των Προϊόντων. Η Εταιρεία εκδίδει απόδειξη προς τον Χρήστη για το έξοδο των μεταφορικών που αυτός καταβάλλει.

Άρθρο 14 – Επικοινωνία Χρήστη – Πωλητή

 1. H Εταιρεία έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία μεταξύ του Χρήστη και του Πωλητή, η οποία επιτρέπει τόσο στον Χρήστη όσο και στον Πωλητή να επικοινωνούν μέσω email. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του Χρήστη να επικοινωνήσει απευθείας ή/και τηλεφωνικά με τον Πωλητή.
 2. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μέσω της εφαρμογής της Πλατφόρμας είναι διαθέσιμη στον Χρήστη για διάστημα έως και 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Χρήστης παραλαμβάνει το Προϊόν. Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος, ο Χρήστης εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μέσω της Εταιρείας για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν έχει σχετικά με το Προϊόν ή/και τον Πωλητή, στην οποία ωστόσο περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία
 3. Όλη η επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω αυτής της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύεται από την Εταιρεία στους διακομιστές της και μπορεί να προβληθεί και να χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για να:
  1. Υποστηρίξει τον Χρήστη ή/και τον Πωλητή σε περίπτωση ερωτήσεων ή/και προβλημάτων.
  2. Αξιολογήσει εάν ο Πωλητής πληροί τις απαιτήσεις που του έχουν τεθεί; και
  3. Αναλύσει τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών της.
 4. Ο Χρήστης συμφωνεί με κάθε χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρέχει στην Εταιρεία άδεια αποθήκευσης, προβολής και χρήσης της επικοινωνίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 5. Η επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω αυτής της εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκεύεται από την Εταιρεία για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο (2) ετών, σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων.

Άρθρο 15 – Σχέση Εταιρείας – Πωλητή & Εταιρείας – Χρήστη

 1. Η προσφορά ή/και πώληση των Προϊόντων του Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας δε σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει, επιδοκιμάζει, συστήνει, εγγυάται για τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των Προϊόντων που προβάλλει και πωλεί ο Πωλητής,  αξιολογεί ή ελέγχει με οιονδήποτε τρόπο την ποιότητα αυτών, ούτε και τη νομιμοποίηση ή δικαιοπρακτική ικανότητα των Χρηστών που πραγματοποιούν αγορές στην Πλατφόρμα.
 2. Εάν ένας Χρήστης προχωρήσει σε παραγγελία, συνάπτεται η Σύμβαση Πώλησης αποκλειστικά μεταξύ του Χρήστη και του Πωλητή και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν είναι και/ή δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση Πώλησης. Διευκρινίζεται προς αποφυγή αμφισβητήσεων ότι, ο Πωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Χρήστης για την εκπλήρωση της Σύμβασης, πλην της αποστολής και μεταφοράς των Προϊόντων που την αφορούν, που γίνεται με ευθύνη της Εταιρείας.
 3. Επιπλέον ο Χρήστης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι δεν συνάπτει με την αποδοχή των Όρων κάποια ειδικότερη σχέση με την Εταιρεία πέραν αυτής της χρήσης των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία και ο Χρήστης δεν συνδέονται εξ αυτού του λόγου με σχέση εργοδότη-εργαζομένου, ούτε σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένου, ούτε εντολέα – εντολοδόχου,  ούτε συστήνουν εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής, εμφανή ή αφανή.

Άρθρο 16 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή/ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή/ΚΑΙ Ο SERVER ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΌΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η΄ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
 2. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΑΚΤΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ), ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ.
 3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ) ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΠΡΟΩΘΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΥΠΕΡ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΦΥΣΗΣ, ΚΟΣΤΗ, ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ, ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΥΧΟΝ ΜΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΜΗ ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΉ.
 4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΚΡΙΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΥΡΟΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, Ή ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟ ( € 100). Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.

Άρθρο 17 – Αξιολόγηση Εμπειρίας Αγοράς

 1. Η Εταιρεία εφαρμόζει μέτρα ελέγχου των αξιολογήσεων ώστε - κατά το μέτρο του εμπορικά και τεχνικά πάντα εφικτού – κάθε αξιολόγηση να προέρχεται πράγματι από Χρήστη που έχει προηγουμένως προβεί σε αγορά μέσω της Πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αγοράς είναι να έχει προηγηθεί σχετική Σύμβαση Πώλησης. Η αξιολόγηση θα αφορά σε επιμέρους κατηγορίες και συγκεκριμένα ως προς α) την εμπειρία αγοράς μέσω της Πλατφόρμας και τη χρήση της Πλατφόρμας, β) το Προϊόν που αγόρασε ο Χρήστης, β) τον Πωλητή από τον οποίο αγόρασε το Προϊόν, και γ) την παράδοση του Προϊόντος.
 2. Αξιολόγηση Πλατφόρμας: Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας (checkout), ο Χρήστης θα μπορεί να αξιολογήσει την Πλατφόρμα σε κλίμακα βαθμολογίας από το μηδέν (0) έως το δέκα (10), με το μηδέν (0) να είναι η χαμηλότερη/χειρότερη βαθμολογία και το δέκα (10) να είναι η υψηλότερη/καλύτερη βαθμολογία. Δείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για αναλυτικές οδηγίες.
 3. Αξιολόγηση Προϊόντων: Η αξιολόγηση Προϊόντων πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα συλλογής αξιολογήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, την εταιρεία Revoo, με την οποία η Εταιρεία συνεργάζεται για τον σκοπό της αξιολόγησης των Προϊόντων. Μετά την αγορά, ο Χρήστης θα λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου link από τη Reevoo προκειμένου να αξιολογήσει το Προϊόν που αγόρασε και να μοιραστεί τη γνώμη του με άλλους υποψήφιους αγοραστές. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να προχωρήσει στη υποβολή αξιολόγησης μέσω της Reevoo αντιλαμβάνεται ότι η ενέργειά του αυτή προϋποθέτει την αποδοχή και των Όρων Χρήσης της Reevoo. Η υποβολή αξιολόγησης είναι προαιρετική. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να αξιολογήσει το εκάστοτε Προϊόν που περιλαμβάνει η παραγγελία του μια (1) φορά.  Δείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για αναλυτικές οδηγίες.  
 4. Αξιολόγηση Πωλητή: Η αξιολόγηση Πωλητών πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων. Ο Χρήστης θα καλείται όπως βαθμολογήσει τη Συναλλαγή με τον Πωλητή  επιλέγοντας να αποδώσει από 1 έως 5 αστέρια, με το 1 αστέρι να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία (χειρότερη άποψη) και τα 5 αστέρια (καλύτερη άποψη) να είναι η υψηλότερη. Περαιτέρω, ο Χρήστης θα μπορεί στο άμεσο μέλλον στα πλαίσια της αξιολόγησης να υποβάλλει συνοδευτικό κείμενο στην Πλατφόρμα μαζί με την υποβολή της βαθμολογίας του Πωλητή. Δείτε την ενότητα Συχνές Ερωτήσεις για αναλυτικές οδηγίες.
 5. Αξιολόγηση Διανομέα: Ο Χρήστης, κατά την αξιολόγηση του Πωλητή θα καλείται να αξιολογήσει και την εμπειρία παράδοσης του Προϊόντος από την Μεταφορική Εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών παράδοσης που παρέχει η Εταιρεία δεν δημοσιεύεται, λαμβάνεται προς γνώση της Εταιρείας και για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών που αυτή παρέχει.
 6. Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, εγγυάται, υιοθετεί, προβάλλει έναντι άλλων αξιολογήσεις Χρηστών για Πωλητές ή Προϊόντα ή για τις υπηρεσίες παράδοσης ή για την Πλατφόρμα. Οι αξιολογήσεις αποτελούν αποκλειστικά γνώμη του Χρήστης και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει σχετικά έναντι του Πωλητή ή τρίτου.
 7. Ο Χρήστης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι οι υποβεβλημένες αξιολογήσεις του Χρήστη στην Πλατφόρμα, βαθμολογία ή/και συνοδευτικό κείμενο, θα δημοσιεύονται όλες στο σύνολό τους ή έστω μερικώς ούτε ότι αυτές θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό συνεχώς και αδιαλείπτως μέσω της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά ή να μην αναρτά στην Πλατφόρμα αξιολογήσεις των Χρηστών. Η Εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα το δικαίωμα να διαγράψει ή περιορίσει την πρόσβαση σε αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν επαρκώς τον λόγο αξιολόγησης, φέρουν μόνο χαρακτηρισμό του Πωλητή, αποδειχθούν ανακριβείς, ψευδείς, προϊόν παροχής κινήτρων από Συνεργάτη της Πλατφόρμας, ότι παραβιάζουν τους  Όρους, την κείμενη Νομοθεσία ή/και τα χρηστά ήθη ή ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 8. Στις αξιολογήσεις δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα Χρηστών ή Πωλητών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες, ύβρεις, κακόπιστα σχόλια και γενικά περιεχόμενο που δεν συνάδει με τα χρηστά ήθη και την καλή συναλλακτική πρακτική. Σε περίπτωση που ληφθεί αξιολόγηση με τέτοιο περιεχόμενο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, είτε να διαγράψει μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο ή όλο το κείμενο ενημερώνοντας αντίστοιχα τον συντάκτη, είτε να επικοινωνήσει μέσω email με τον συντάκτη αυτών για να τον ενημερώσει ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου προκειμένου αυτό να δύναται να δημοσιοποιηθεί, επισημαίνοντας τα επίμαχα σημεία του.
 9. Απαγορεύεται ο Χρήστης να προβαίνει στη σύνταξη και υποβολή αρνητικής ή θετικής αξιολόγησης Πωλητή επί τη βάση κινήτρων που θα του παρέχει σχετικά ο ίδιος ή έτερος Πωλητής ή τρίτο πρόσωπο ή να προβαίνει στη μεταβολή αξιολόγησης έναντι οιουδήποτε ανταλλάγματος ή κινήτρου (π.χ. κριτική υπαλλήλου Πωλητή προς τον ίδιο τον Πωλητή) καθώς αυτό συνιστά αθέμιτη πρακτική παραπλάνησης Καταναλωτή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους του Χρήστη να περιορίσει ή αναστείλει τη δυνατότητα του να υποβάλλει αξιολογήσεις μέσω της Πλατφόρμας ή ακόμα και να αναστείλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή αορίστως την πρόσβαση ή τη λειτουργία του Λογαριασμού του Χρήστη κατά την αποκλειστική κρίση της.
 10. Η Εταιρεία δεν θα λογοκρίνει τις αξιολογήσεις των Χρηστών όμως διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στους Όρους. Η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί εν μέρει ή να διαγράψει ή να αρχειοθετήσει (ήτοι να μην είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό) κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί.
 11. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις αξιολογήσεις που αναρτώνται από τους Χρήστες στην Πλατφόρμα, ούτε να ελέγχει την αλήθεια ή ακρίβεια αυτών. Ο Χρήστης θα ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τυχόν υλική ζημία, θετική και αποθετική, ή ηθική βλάβη που θα προκαλέσει αυτός δια αξιολόγησης που θα υποβάλλει στην Πλατφόρμα σε Πωλητή ή Χρήστη ή τρίτο ή προς την Εταιρεία εξ αυτού του λόγου.

Άρθρο 18 – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 1. Η Εταιρεία αποκτά το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του λογότυπου και του λεκτικού σήματος του Πωλητή τα οποία σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Χρήστη.
 2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με την Πλατφόρμα, το Περιβάλλον, το σχεδιασμό, το Περιεχόμενο και όλες οι επωνυμίες και τα λογότυπα της Εταιρείας αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Χρήστη χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.
 3. Ο Χρήστης οφείλει να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, των Πωλητών αλλά και τρίτων.
 4. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Άρθρο 19 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη, την εγγραφή ή καταχώρηση παραγγελιών στην Πλατφόρμα, η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και γνωστοποιεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, την οποία θα πρέπει να διαβάσετε ώστε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν την κοινοποίηση τους στην Εταιρεία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Άρθρο 20 – Τελικές Διατάξεις

 1. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαίωμα του απορρέει από τους Όρους σε τρίτο μέρος, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δώσει την προηγούμενη γραπτή άδεια της προς τούτο.
 2. Η Εταιρεία έχει, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και την Πλατφόρμα, δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην Πλατφόρμα. Εάν ο Χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό του μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων, σημαίνει ότι έχει αποδεχτεί σιωπηρώς την εφαρμογή των τροποποιημένων Όρων. Επομένως, συνιστάται προς τον Πελάτη να συμβουλεύεται συχνά και τακτικά τους Όρους.
 3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί αντίθετη με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτή η διάταξη θα τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της σχετικής διάταξης όσο το δυνατόν περισσότερο.
 4. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της, βάσει των Όρων, για λόγους, γεγονότα ή άλλα θέματα πέρα από τον εύλογο έλεγχό της (ανωτέρα βία).
 5. Εάν Χρήστης δε συμμορφώνεται με τους Όρους και η Εταιρεία δε προβεί άμεσα σε ενέργειες σχετικά, και ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εξακολουθήσει η Εταιρεία να μην προβαίνει σε ενέργειες, αυτό δεν θα μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της με βάση τους Όρους, ούτε θα εμποδίζει με οιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία να ζητήσει μελλοντικά τη συμμόρφωση με τους Όρους.
 6. Εάν ένα μέρος δεν ασκήσει, άμεσα ή εν τέλει, δικαίωμα που του παρέχεται με βάση τους Όρους αυτό δεν συνεπάγεται παραίτηση αυτού του μέρους από οιοδήποτε άλλο δικαίωμα που του παρέχεται με βάση τους Όρους Χρήσης.

Άρθρο 21 – Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δωσιδικία & Επίλυση Διαφορών

 1. Οι Όροι καθώς και οποιαδήποτε διαφωνία ανακύψει από αυτούς ή σχετικά με αυτούς, τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέσω αυτής, θα ερμηνεύονται και θα εκτελούνται σύμφωνα με ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
 2. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα είναι ο κατάλληλος και αποκλειστικός χώρος επίλυσης κάθε διαφοράς σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και Συμβάσεων Πώλησης που έχουν συναφθεί μέσω αυτής και συμφωνεί με την αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων σχετικά.
 3. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένου του Ν. 2251/1994, του Κανονισμού 2019/1150 καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού εμπορίου (link). Υπενθυμίζεται ότι οι προστατευτικές διατάξεις του Ν 2251/1994 καθώς και οι διατάξεις των Όρων που αντιστοιχούν αυτές εφαρμόζονται μόνο στις παραγγελίες που συνάπτονται με Καταναλωτές.
 4. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, efpolis.gr, τηλ.:1520), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
 5. Για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικής διαφοράς, ο Χρήστης που διαμένει στην ΕΕ και αντιμετωπίζει πρόβλημα με σύμβαση/Παραγγελία που κατήρτισε ηλεκτρονικά μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284, +30 2106460784 info@eccgreece.gr.
Newsletter background image

Γράψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις πρώτος νέα & προσφορές!

Πατώντας “Εγγραφή” αποδέχεσαι τουςόρους χρήσηςκαι δίνεις τη συγκατάθεσή σου για να επικοινωνούμε μαζί σου.
discover-iconmaestro-iconvisa-iconmastercard-iconviva-iconiris-icondigicert-icondiners-iconcourier-center-icongoogle-iconapple-icon