Όροι Χρήσης Δωροκάρτας SHOPFLIX

 1. Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν την ειδικότερη συναλλαγή της αγοράς και εξαργύρωσης της Δωροκάρτας SHOPFLIX (εφεξής «Δωροκάρτα» ή «Gift Card»), η οποία εκδίδεται και παρέχεται αποκλειστικά από την εταιρεία με την επωνυμία «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής «WELLCOMM» ή «Εταιρεία»).
 2. Η Δωροκάρτα SHOPFLIX διατίθεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Shopflix.gr (εφεξής «Πλατφόρμα»), της οποίας κύρια και διαχειρίστρια είναι η εταιρεία WELLCOMM.
 3. Η Δωροκάρτα δύναται να εξαργυρωθεί από τον αποδέκτη/δικαιούχο της (εφεξής «Δικαιούχος») αποκλειστικά κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών παραγγελιών προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου εξαργύρωσης.
 4. Η Δωροκάρτα δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον Δικαιούχο της, αποτελεί δε αγορά δικαιώματος υπέρ του Δικαιούχου της.
 5. Η προμήθεια της Δωροκάρτας από τους χρήστες της Πλατφόρμας πραγματοποιείται με όλους τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ SHOPFLIX.GR (εφεξής «Όροι»), εκτός από την αντικαταβολή (COD). Η Δωροκάρτα μπορεί και να δημιουργηθεί από πιστωτικό του χρήστη (π.χ. από επιστροφή δώρου). Ο αγοραστής Δωροκάρτας (εφεξής «Αγοραστής») δεν μπορεί να προμηθευτεί Δωροκάρτα εξαργυρώνοντας άλλη Δωροκάρτα.
 6. Ο Δικαιούχος, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη Δωροκάρτα σε κάποια παραγγελία του στην Πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην Πλατφόρμα, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, και ως εκ τούτου να αποδεχτεί τους σχετικούς Όρους.
 7. H Δωροκάρτα είναι άυλη και αποτελείται από έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, που αποτελεί συνδυασμό έντεκα (11) γραμμάτων και αριθμών.
 8. Κατά την αγορά Δωροκάρτας, ο Αγοραστής δηλώνει μέσω της Πλατφόρμας αν επιθυμεί η Δωροκάρτα να αποσταλεί προς τον Δικαιούχο της από τον ίδιο ή από την Εταιρεία με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην δεύτερη περίπτωση ο Αγοραστής ευθύνεται για τα ορθά στοιχεία παραλήπτη που εισάγει κατά την αγορά Δωροκάρτας, διότι σε αυτά τα στοιχεία θα κοινοποιηθεί η Δωροκάρτα.
 9. Προσωπικά Δεδομένα: Για τον σκοπό της απευθείας αποστολής της Δωροκάρτας στον Δικαιούχο από την Εταιρεία, αυτή θα πρέπει να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτους, ήτοι τον Δικαιούχο της Δωροκάρτας που υποδεικνύει ο Αγοραστής. Σε περίπτωση αγοράς Δωροκάρτας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον Δικαιούχο (δηλαδή, το email του, το ονοματεπώνυμο του και τυχόν δεδομένα του που περιέχονται στο συνοδευτικό μήνυμα του email) γνωστοποιούνται στην Εταιρεία από τον Αγοραστή με δική του πρωτοβουλία και τα επεξεργάζεται η Εταιρεία προς την εκπλήρωση του σκοπού της αποστολής ενός δώρου. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα  αποκλειστικά με σκοπό τη διαχείριση της αποστολής της Δωροκάρτας στον Δικαιούχο και την διαχείριση τυχόν ερωτημάτων του Δικαιούχου σχετικά με τη Δωροκάρτα που έλαβε. Κατά τα λοιπά, ισχύει η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας για τους χρήστες της Πλατφόρμας. Ο Αγοραστής ευθύνεται αποκλειστικά και εγγυάται ότι έχει ενημερώσει προσηκόντως τον τρίτο (Δικαιούχο της Δωροκάρτας) για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν καθώς και τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο ίδιος φέρει αποκλειστική ευθύνη στην περίπτωση που ο Δικαιούχος εγείρει κάποια αξίωση συναφή με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά της Εταιρείας εξαιτίας της γνωστοποίησης στην Εταιρεία των ως άνω δεδομένων του Δικαιούχου από τον Αγοραστή.
 10. Το ελάχιστο ποσό αγοράς Δωροκάρτας ανέρχεται σε 5,00 € και το μέγιστο σε 150,00 €. Ο Αγοραστής δηλώνει κατά την αγορά Δωροκάρτας το ποσό που επιθυμεί.
 11. Κάθε Δωροκάρτα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, η οποία είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Δωροκάρτας από τον Δικαιούχο στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Όταν η ημερομηνία λήξης παρέλθει, η Δωροκάρτα ακυρώνεται αυτοδικαίως και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον Δικαιούχο.
 12. Ο Δικαιούχος δε δικαιούται να ανταλλάξει τη Δωροκάρτα με χρηματικό ποσό ίσο ή μικρότερο με την αξία της. Κάθε Δωροκάρτα δύναται να εξαργυρωθεί μόνο σε μία παραγγελία και τυχόν υπόλοιπο της δεν δημιουργεί νέα Δωροκάρτα. Αυτό σημαίνει ότι εάν η ενσωματωμένη αξία της Δωροκάρτας είναι μεγαλύτερη από την αξία του συνόλου της παραγγελίας και της αξίας των μεταφορικών για τα προϊόντα της παραγγελίας αυτής, η χρηματική διαφορά δε μεταφέρεται σε νέα Δωροκάρτα και σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται το αχρησιμοποίητο ποσό σε μετρητά, ενώ η Δωροκάρτα θεωρείται αναλωθείσα για το σύνολο της αξίας της και ο Δικαιούχος λαμβάνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα. Εάν η αξία της παραγγελίας υπερβαίνει την αξία της Δωροκάρτας, τότε το υπολειπόμενο ποσό μπορεί να πληρωθεί με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής σύμφωνα με τους Όρους.
 13. Δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση περισσότερων της μίας Δωροκάρτας ανά παραγγελία.
 14. Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Δωροκάρτα για την αγορά άλλης Δωροκάρτας.
 15. Ο Δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιεί τη Δωροκάρτα μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, απαγορεύεται δε αυστηρά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταπώληση της Δωροκάρτας από τον Δικαιούχο αυτής.
 16. Ο Δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση και φύλαξη της Δωροκάρτας καθώς, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτο πρόσωπο, η Δωροκάρτα δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται.
 17. Η Εταιρεία δε φέρει οιαδήποτε υποχρέωση να προβαίνει σε οιονδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των Δικαιούχων για τυχόν απώλεια, κλοπή, χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εν γένει παράνομη συμπεριφορά από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εξαργύρωση, να ακυρώσει ή να αναστείλει τη χρήση της Δωροκάρτας στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο, όπως, όλως ενδεικτικώς, σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της, ή εν γένει παραβίασης των παρόντων όρων.
 18. Η επιστροφή Δωροκάρτας είναι δυνατή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς της και τότε η Δωροκάρτα ακυρώνεται, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχει εξαργυρωθεί από τον Δικαιούχο ως τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα υπαναχώρησης. Η υπαναχώρηση του Αγοραστή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία με κάθε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους σύμφωνα με τους Όρους. Από την υποβολή της υπαναχώρησης, η Δωροκάρτα παύει να ισχύει και οιοδήποτε κατέστη Δικαιούχος της δεν έχει πια δικαίωμα χρήσης της. Το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά της Δωροκάρτας επιστρέφεται στον Αγοραστή µε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της. Ο χρόνος επιστροφής διαφέρει ανάλογα με την Τράπεζα και το είδος της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε.
 19. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής παραγγελίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση Δωροκάρτας, η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκδώσει νέα Δωροκάρτα ίσης αξίας με το ποσό επιστροφής που δικαιούται ο Δικαιούχος, σύμφωνα με τους Όρους, και να την αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε από αυτόν κατά την παραγγελία στην Πλατφόρμα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ολικής επιστροφής παραγγελίας (δηλαδή όλων των προϊόντων της παραγγελίας), η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Δωροκάρτας, η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στον Δικαιούχο για το μέρος της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και να εκδώσει νέα Δωροκάρτα ίσης αξίας με το αρχικό ποσό της Δωροκάρτας που χρησιμοποιήθηκε. Η νέα Δωροκάρτα θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε από τον Δικαιούχο κατά την παραγγελία του στην Πλατφόρμα. Σε περίπτωση μερικής επιστροφής της παραγγελίας (δηλαδή όχι όλων των προϊόντων της παραγγελίας), η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Δωροκάρτας, η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στον Δικαιούχο για το μέρος της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, η Εταιρεία θα εκδίδει νέα Δωροκάρτα στον Δικαιούχο ίσης αξίας με το υπόλοιπο επιστρεπτέο ποσό, η οποία θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε από τον Δικαιούχο κατά την παραγγελία του στην Πλατφόρμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό ή η ενσωματωμένη αξία τυχόν νέας Δωροκάρτας ενδέχεται να είναι μειωμένα κατά το αντίστοιχο ποσό μεταφορικών εξόδων που τυχόν προέκυψαν κατά την επιστροφή προϊόντων, σύμφωνα με τους Όρους Επιστροφών του
 20. Κατά την αγορά Δωροκάρτας η Εταιρεία δεν εκδίδει φορολογικό παραστατικό (δηλ. απόδειξη ή τιμολόγιο) στον Αγοραστή, δεδομένου ότι δε λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση προϊόντων αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη Δωροκάρτα. Όταν  ο Δικαιούχος πραγματοποιεί αγορά προϊόντων με τη χρήση της Δωροκάρτας, ως μέσου πληρωμής, το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό για την αξία των προϊόντων που αγοράζονται εκδίδεται από τον έμπορο και η Εταιρεία εκδίδει το παραστατικό των εξόδων παράδοσης. Επί παραγγελίας που εξοφλείται συνολικά ή εν μέρει με Δωροκάρτα, δεν είναι εφικτή η επιλογή έκδοσης τιμολογίου.  
 21. Οι παρόντες όροι αποτελούν ειδικότερη ρύθμιση της αγοράς και χρήσης των  Δωροκαρτών και λειτουργούν συμπληρωματικά στους ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ SHOPFLIX.GR ως αναπόσπαστο μέρος τους. Η αγορά ή/και χρήση Δωροκάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και των ΟΡΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ SHOPFLIX.GR, που έχουν διατεθεί στον Αγοραστή ή/και στο Δικαιούχο.
 22. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της WELLCOMM και την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας την ιστοσελίδα της Πλατφόρμας ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Newsletter background image

Γράψου στο newsletter μας για να λαμβάνεις πρώτος νέα & προσφορές!

Πατώντας “Εγγραφή” αποδέχεσαι τουςόρους χρήσηςκαι δίνεις τη συγκατάθεσή σου για να επικοινωνούμε μαζί σου.
discover-iconmaestro-iconvisa-iconmastercard-iconviva-iconiris-icondigicert-icondiners-iconcourier-center-icongoogle-iconapple-icon