Όροι Προωθητικής Ενέργειας

 

1. Αντικείμενο

Η Εταιρεία με την επωνυμία «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - WELLCOMM SINGLE MEMBER S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, με ΑΦΜ 801526697 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ 158526807000 και αριθμό μητρώου 56621 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής») διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας SHOPFLIX.gr (εφεξής η «Πλατφόρμα»), παρέχοντας στους πελάτες της Πλατφόρμας κουπόνι αξίας πέντε (5) ευρώ (εφεξής το «Κουπόνι») για κάθε αγορά που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη αγορά μέσω της Πλατφόρμας αξίας πενήντα (50) ευρώ και άνω.

2. Διάρκεια 

 • Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί από την ημέρα Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024.
 • Ο Διοργανωτής δύναται να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιοποιήσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο τρόπο, και συγκεκριμένα θα επικαιροποιήσει τους παρόντες όρους στην Πλατφόρμα.
 • Οι παρόντες όροι θα ισχύον για όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.
 • Ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο τους χρήστες της Πλατφόρμας για την εν λόγω ματαίωση ή τροποποίηση, ιδίως με ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης ή των τροποποιημένων όρων στην Πλατφόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση, και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν εναντίον του για την αιτία αυτή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα θίγεται η ισχύς των Δωροκαρτών που έχουν ήδη χορηγηθεί.

 3. Δικαίωμα συμμετοχής

 • Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους της Προωθητικής Ενέργειας που αναγράφονται και θα παραμείνουν αναρτημένοι στην Πλατφόρμα έως την ολοκλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν οι πελάτες της Πλατφόρμας οι οποίοι προβαίνουν σε αγορές μέσω της Πλατφόρμας είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες.

4. Απόδοση και χρήση του Κουπονιού

 • Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λαμβάνει email από τον Διοργανωτή με τον κωδικό του κουπονιού αξίας πέντε (5) ευρώ, στο οποίο θα εμπεριέχεται link που θα παραπέμπει στο κείμενο των παρόντων όρων συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.
 • Η διάρκεια ισχύος του κουπονιού που θα λαμβάνει ο πελάτης θα ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής του κωδικού του κουπονιού από τον πελάτη στο email του και θα λήγει την ημέρα Τετάρτη 1 Απριλίου 2024.
 • Το κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω λογαριασμού του πελάτη στο SHOPFLIX.gr σε επόμενη αγορά του μέσω της Πλατφόρμας αξίας πενήντα (50) ευρώ και άνω, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών εξόδων, ανεξαρτήτως των υποπαραγγελιών ή/και των ξεχωριστών αποστολών.
 • Η χρήση του κουπονιού διέπεται από τους όρους χρήσης των Δωροκαρτών SHOPFLIX (με την επιφύλαξη του υπό 4.ii. όρου των παρόντων που αφορά τη διάρκεια), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο https://shopflix.gr/dorokartes/.

 5. Προϋποθέσεις και όροι

 • Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια δεν τίθεται κατώτατο όριο ποσού αγοράς. Η συμμετοχή ισχύει για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας ανεξαρτήτου αξίας.
 • Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ισχύει ανεξαρτήτως του επιλεγέντος τρόπου πληρωμής. Αφορά όλες τις αγορές μέσω της Πλατφόρμας, με όποιον από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής πραγματοποιηθούν.
 • Το κουπόνι της Προωθητικής Ενέργειας χορηγείται για κάθε ξεχωριστή αγορά που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας. Αγορά θεωρείται το σύνολο των προϊόντων που έχει βάλει ο πελάτης στο καλάθι του συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών εξόδων, ανεξαρτήτως των υποπαραγγελιών ή/και των ξεχωριστών αποστολών και έχει προχωρήσει σε πληρωμή.

 6. Τύχη του Κουπονιού σε περίπτωση Επιστροφών / Ακυρώσεων / Απορρίψεων παραγγελιών

 • Σε περίπτωση ακύρωσης ή απόρριψης της συνολικής παραγγελίας ή άρνησης/αδυναμίας παραλαβής, δεν θα αποστέλλεται στον πελάτη κωδικός κουπονιού.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης ή απόρριψης μέρους της παραγγελίας, θα χορηγείται κανονικά στον πελάτη κωδικός κουπονιού.
 • Σε περίπτωση επιστροφής της συνολικής παραγγελίας, ο κωδικός του κουπονιού θα ακυρώνεται από τον Διοργανωτή.
 • Σε περίπτωση επιστροφής μέρους της παραγγελίας, ο κωδικός κουπονιού θα εξακολουθεί να ισχύει.

 7. Ευθύνη

Ο κωδικός του κουπονιού θα αποστέλλεται στον πελάτη με ευθύνη του Διοργανωτή.

8. Προσωπικά Δεδομένα

O Διοργανωτής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Προωθητικής Ενέργειας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων-πελατών της Πλατφόρμας, με σκοπό την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ συμμετεχόντων και Διοργανωτή (συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια) και το έννομο συμφέρον του Διοργανωτή για την εμπορική εκμετάλλευση της Προωθητικής Ενέργειας και την ομαλή ολοκλήρωση αυτής. Σημειώνεται ότι για τις λοιπές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων (του email ή/ και λοιπών) που συλλέγονται από τον Διοργανωτή ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχής που επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο και δεν αφορούν την Προωθητική Ενέργεια (π.χ. επεξεργασία για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της παραγγελίας), ισχύει η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών, στην οποία μπορούν να ανατρέχουν οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διοργανωτή ή την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

9. Επίλυση Διαφορών - Δικαιοδοσία

Για κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από τους παρόντες όρους ή σχετίζεται με αυτούς θα επιχειρείται φιλική επίλυση. Κάθε περαιτέρω διένεξη, διαφορά ή διαφωνία από ή με αφορμή την Προωθητική Ενέργεια θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας.

10. Πληροφορίες - Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο email support@shopflix.gr.