Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Υποψηφίων Εργαζομένων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην εταιρεία WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους, προκειμένου να ενημερωθείτε για το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας παρέχετε κατά την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η εταιρεία με την επωνυμία «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - WELLCOMM SINGLE MEMBER S.A.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, με ΑΦΜ 801526697 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμό ΓΕΜΗ 158526807000 και αριθμός μητρώου 5662 (εφεξής «WELLCOMM» ή «εμείς», «μας» ή «εμάς») είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι/συνεργάτες στο βιογραφικό σας σημείωμα και στο συνοδευτικό μήνυμα, καθώς και των δεδομένων που παρέχετε μέσω κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία WELLCOMM.


2. Σκοπός Επεξεργασίας: Σκοπό της επεξεργασίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η αξιολόγηση των προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης στην WELLCOMM (της επιθυμητής από κάθε υποψήφιο θέσης ή και άλλης θέσης για την οποία κρίνεται ότι ένας υποψήφιος διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες) καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.
 
3. Προσωπικά Δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι στοιχεία ταυτότητας υποψηφίου, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, ιστορικό απασχόλησης ή και άλλες πληροφορίες που τυχόν περιλαμβάνονται σε υποβληθέν βιογραφικό και στο συνοδευτικό με αυτό μήνυμα προς την WELLCOMM (λ.χ. ύπαρξη συστάσεων, επιπλέον ικανότητες και δεξιότητες, προτιμήσεις του υποψηφίου για την απασχόληση όπως επιθυμητή θέση, τύπο εργασιακής σχέσης κ.α., προσωπικά ενδιαφέροντα ελεύθερου χρόνου). Οι πληροφορίες που περιέχουν δε θα πρέπει να αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.), ούτε να περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με τρίτα (φυσικά) πρόσωπα, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση τους. Σας υπενθυμίζουμε ότι εσείς οι ίδιοι φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφοριών και υποχρεούστε σε επικαιροποίηση τους.
 
4. Νομική Βάση: Η WELLCOMM προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες κατ’ αίτησή σας ως υποψηφίου εργαζομένου (υποκειμένου των δεδομένων) πριν από τη σύναψη σύμβασης με την WELLCOMM (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).
 
5. Τρόπος Συλλογής Δεδομένων: Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς με την υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος στο support@shopflix.gr ή από τρίτα μέρη, όπως μέσω του LinkedIn ή μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας στις οποίες εσείς οι ίδιοι έχετε υποβάλλει τα επαγγελματικά σας στοιχεία. Επίσης σε περίπτωση ελέγχου επαγγελματικών συστάσεων, προσωπικά δεδομένα δύναται να συλλεγούν από τα πρόσωπα τα οποία έχετε εσείς οι ίδιοι ορίσει ως επαγγελματικές συστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνετε ότι έχετε εσείς οι ίδιοι ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά σχετικά με την διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας τους στην WELLCOMM και έχετε εξασφαλίσει την συγκατάθεση αυτών.
 
6. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων: Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι εργαζόμενοι της WELLCOMM ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της WELLCOMM ειδικά εξουσιοδοτημένοι για ως άνω αναφερόμενο σκοπό, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με τήρηση εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η WELLCOMM διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πέραν των ως άνω αναφερθέντων και παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τον νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.
 
7. Ασφάλεια: Η WELLCOMM εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, την παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας. Την ίδια, δε, υποχρέωση επιβάλλει και προς τις τρίτες συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες, οι οποίες μπορεί να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο της επεξεργασίας και εκτίμησης του υποβληθέντος βιογραφικού, με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία.
 
8. Χρόνος Διατήρησης: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν ένα (1) έτος από την υποβολή τους στην WELLCOMM. Αν στο διάστημα αυτό εκκινήσει διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής για την συγκεκριμένη θέση και στη συνέχεια διαγράφονται από το σύνολο των βάσεων, εκτός αν προσληφθείτε, οπότε θα διατηρηθούν στον φάκελο σας, σύμφωνα με τους χρόνους διατήρησης των δεδομένων των εργαζομένων.
 
9. Δικαιώματα: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει προβεί στην αποστολή/υποβολή βιογραφικού σημειώματος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχει τα ακόλουθα δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 15 έως 21 αυτού και την εθνική νομοθεσία, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την WELLCOMM:

  • Το δικαίωμα της πρόσβασης
  • Το δικαίωμα της διόρθωσης
  • Το δικαίωμα της διαγραφής
  • Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
  • Το δικαίωμα εναντίωσης

 

Η WELLCOMM δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας στα κεντρικά γραφεία της WELLCOMM ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@shopflix.gr και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν, όπως νόμος ορίζει.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, στην ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia).